Erna hører godt! Og hun lytter!

Det er få som kjenner same- og urfolkspolitikken så godt som vår statsminister. Hun var kommunalminister da Finnmarksloven ble vedtatt, og er ansvarlig for at konsultasjonsplikten i samiske saker i dag ligger fast, skriver statssekretær Anne Karin Olli i et tilsvar som er publisert i High North News, Troms Folkeblad og Framtid i nord.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier til nettstedet High North News: "Jeg skulle ønske Erna hørte hva jeg sa". Uttalelsen kom etter statsministerens tale på Agenda Nord-Norge – en av de viktigste møteplassene for næringsliv, politikere, forvaltning og andre sentrale aktører i Nord-Norge. Og vi som kjenner Erna kan forsikre Aili Keskitalo; Hun hører alltid hva som blir sagt.

Sametingspresidenten sier at hun føler seg oversett. Hun skulle ønske at Solberg tar inn over seg at samer også er en del av det norske fellesskapet. Det at statsministeren ikke nevnte samer og urfolk spesifikt i talen, betyr ikke at statsministeren ikke anser samer som en del av det norske fellesskapet. Det er etter vårt syn å dra det langt.

Det er få som kjenner same- og urfolkspolitikken så godt som vår statsminister. Hun var kommunalminister da Finnmarksloven ble vedtatt, og er ansvarlig for at konsultasjonsplikten i samiske saker i dag ligger fast. Statsministeren var også til stede på Sametinget i juni 2015, da konsultasjonsavtalens 10 års jubileum ble markert. I talen fremhevet hun nettopp samer og urfolks plass i det norske samfunnet. Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner.

I samme artikkel hevder fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, at Erna mangler visjoner og at hun ikke forstår Nord-Norge. At han kan hevde det, er for oss ganske uforståelig. Statsministerens tale på Agenda Nord-Norge handlet om at hun ser en landsdel som er i vekst – Norge ser nordover! Og det i en tid da de økonomiske utsiktene for landet som helhet ser annerledes ut enn det vi har vært vant til de siste årene.

I talen nevnte statsministeren flere eksempler på nordnorske bedrifter som hevder seg internasjonalt. Hun snakket om Nord-Norges rike ressurser, blant annet mulighetene innenfor marin sektor – der Nord-Norge viser vei. Og hun sa at regjeringen vil bidra til å skape globale vinnere av havets ressurser. Dette viser at vår statsminister både har visjoner og forstår vår landsdel.

Selv om det går godt i Nord-Norge, preger redusert etterspørsel fra petroleumssektoren den norske økonomien som helhet. Enkeltpersoner, familier, og små og store bedrifter er rammet. I tillegg til de økonomiske utfordringene, skal også den økte tilstrømmingen av flyktninger håndteres. Dette vil også påvirke oss i nord. Derfor er det både viktig og riktig at statsministeren vektla disse utfordringene i talen på Agenda Nord-Norge, hvor næringsliv og andre sentrale samfunnsaktører var samlet.

Det er i Nord-Norge det skjer for tiden. Etter vårt syn bor vi i den mest spennende regionen i landet. Vi lever i et kulturelt mangfold. Vi har samhandlet over landegrenser i århundrer. Regjeringen gir sin fulle støtte til at "folk-til-folk-samarbeidet" skal fortsette som før. For oss som er fra nord, enten vi er samer, kvener eller nordmenn, er det verdifullt.

Vi er stolte av at vår statsminister tydelig viser at hun både ser og hører oss!