Estland: Barns psykiske helse i fokus

Av: Piret Marvet, Den norske ambassaden i Tallinn

– Vi kan bidra til at det for første gang gjøres en nasjonal innsats for å forebygge psykiske problemer blant barn og unge i Estland, sier Arne Holte fra Folkehelseinstituttet. Gjennom EØS-midlene er instituttet inolvert for å styrke det psyskiske helsetilbudet til estiske barn.

Arne Holte, FolkehelseinstituttetFolkehelseinsituttet deler erfaring og kompetanse i gjennomføringen av helseprogrammer under EØS-midlene i Portugal, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn i tillegg til Estland. I vårt naboland i øst finansierer Norge to programmer som har et særskilt forkus på utsatte barn og unge og mental helse.

Regionalt perspektiv
Med støtte fra Norge er fire regionale sentre for psykisk helse i ferd med å bli etablert i Estland. Det er også opprettet tjenester for å støtte barn og deres familier i tillegg til nettbaserte rådgivningstjenester som skal hjelpe unge som sliter med depresjon, selvskading eller alvorlige spiseforstyrrelser.

     Les mer: Om programmet for barn og unge i Estland

Som et ledd i samarbeidet var barn og unges psykiske helse også tema for en internasjonal erfaringsutvekslingskonferanse i Tallinn 4. desember som samlet eksperter fra Norge, Island og flere mottakerland av EØS-midler.

Start tidlig
Der anbefalte Holte fra Folkehelseinstituttet å investere i helsefremmende arbeid for psykisk helse så tidlig som mulig – helst når en ung familie venter barn eller i førskolealder. Willy-Tore Mørch fra Universitetet i Tromsø støttet dette med forskning som viser at alvorlig stress i barndommen kan skade hjernen gjennom dysfunksjonelt minne og lavere følelse av trygghet også senere i livet.

Mange nye metoder og pedagogiske programmer er blitt vurdert og tatt i bruk i Estland de senere år. Som et lite land med få ressurser er Estland spesielt interessert i å lære av andres erfaringer for å unngå å repetere feil. Derfor er det stor interesse for forsknings- og erfaringsbaserte programmer.

Norske partnere
Siden mange av dem er prøvd ut i Norge, er norske erfaringer spesielt verdifulle for Estland. Gjennom EØS-midlene er det tilrettelagt for tett samarbeid mellom norske og estiske eksperter.

     Les mer: Om programmet for folkehelse i Estland

I tillegg til Folkehelsesinstuttet er blant annet KS, Bufetat, Høgskolen i Oslo og Akerhus, Høgskolen i Hedmark, Ungdom og Fritid med flere engasjert gjennom EØS-midlene.

Programmene for utsatte barn og unge og folkehelseprogrammet gjennomføres frem til april 2016.

For å markere det brede norsk-estiske samarbeidet som pågår under EØS-midlene, ble en lysskulptur åpnet på Frihetsplassen i Tallinn (se bilde under).

Til toppen