Et enklere regelverk for medvirkning i kommunene

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er viktig at eldre, unge og personer med funksjonsnedsettelse blir involvert i kommunenes virksomhet og får anledning til å delta i lokaldemokratiet. Nå samler vi reglene om disse gruppenes rett til å bli hørt i én og samme lov, det vil gjøre det enklere for både brukerne og kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til ny bestemmelse i kommuneloven om råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Forslaget innebærer å samle reglene om brukermedvirkning i én lov. Detaljerte regler for de enkelte ordningene skal fastsettes i forskrift.

– Unge, eldre og innbyggere med funksjonsnedsettelser bruker mange kommunale tjenester og er gjerne underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i saker som angår dem, påpeker Jan Tore Sanner.

Brukermedvirkning handler blant annet om ulike gruppers rett til å si sin mening og bli hørt i saker som berører dem. I dag er kommunene pålagt å ha medvirkningsordninger for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Mange kommuner har også ulike ordninger for å høre ungdommenes mening i saker som er viktige for dem.

– Dagens lovpålagte medvirkningsordninger for eldre og personer med funksjonsnedsettelse blir videreført, men rammeverket forenkles, sier Sanner.

Når det gjelder medvirkningsordning for ungdom, har det vært mye usikkerhet og ulik praktisering av ordningen i kommunene. Ved siste kartlegging i 2016 hadde i underkant 90 prosent av kommunene en representasjonsordning for unge. Regjeringen ønsker et tydelig og enhetlig regelverk for ungdomsmedvirkning som må følges dersom en kommune eller fylkeskommune innfører en slik ordning.

– Det er viktig at kommunene involverer ungdom i saker som er viktige for dem. Det nye regelverket vil være enkelt å praktisere og legger til rette for gode ordninger som gir ungdom mulighet for å medvirke i lokale prosesser. Jeg stoler på at folkevalgte i kommuner og fylker ser behovet, og mener at ordningen fortsatt bør være frivillig for kommunene, sier Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00