Et friere kabelmarked

Innlegg på trykk i Dagens Næringsliv 13. november 2015

DN støtter på lederplass regjeringens høringsforslag om å åpne for at også private kan bygge kraftkabler til utlandet. Det er bra. Samtidig kan jeg berolige DN med at flere av spørsmålene lederen tar opp både drøftes i høringsnotatet, og vil bli vurdert i den videre behandlingen av forslaget.

Et av målene ved å gi private mulighet til å eie kraftkabler til utlandet er å legge til rette for en mest mulig effektiv og sikker kraftutveksling mellom Norge og utlandet. Hensynet til allmenne samfunnsinteresser, som forsyningssikkerhet, miljø og ressursforvaltning, vil alltid veie tungt i vurderingen av konkrete prosjekter.

DN skriver at Statnett, som eier sentralnettet for kraft i Norge, vil ha en sentral rolle i å vurdere de kabelprosjektene som måtte komme på bordet. Samtidig er Statnett selv utvikler av prosjekter som kan komme i konkurranse med private prosjekter. Høringsnotatet tar opp Statnetts rolle i utviklingen av prosjekter eid av andre, og viser til at vurderinger av behovet for innenlandske nettinvesteringer og endringer av systemdriftskostnader som følge av utenlandsforbindelser fortsatt må være en del av departementets konsesjonsbehandling.

Når det gjelder lønnsomhetene i et prosjekt, vil det ikke alltid være sammenfall mellom samfunnsøkonomisk lønnsomhet og prosjektutviklerens vurdering av lønnsomheten. For eksempel kan etableringen av en ny utenlandsforbindelse utløse behov for tiltak i det innenlandske nettet. Det er departementets oppgave å sørge for at at alle samfunnsmessige nyttevirkninger og kostnader blir vurdert før en konsesjon gis.

Regjeringen har som mål å utvikle verdien av den norske vannkraften. Norske produsenter og konsumenter har hatt stor nytte av de eksisterende forbindelsene mellom Norge og utlandet. At private aktører får mulighet til bygge nye utvekslingskabler, vil kunne gi økt konkurranse og utløse flere og bedre prosjekter. Samtidig vil både risiko og finansiering av slike prosjekter spres på flere aktører.

Regjeringens forslag er nå på høring. Før forslag om lovendringer eventuelt fremmes for Stortinget, vil departementet behandle alle innspill på grundig måte.