Et godt flytilbud i nord

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i Nordlys 17. november 2015.

Vårt langstrakte land trenger gode transportløsninger. Derfor bygger og vedlikeholder vi mer infrastruktur enn noen gang. I Nord Norge har vi økt veivedlikeholdet kraftig, samtidig som landsdelen også får en betydelig større andel av de voksende riksveiinvesteringene. I mange deler av landet er flytilbudet på kortbanenettet en svært viktig del av samferdselstilbudet. Dette gjelder ikke minst i Nord-Norge, som har særskilte avstandsutfordringer. Regjeringen vil derfor arbeide for å sikre et godt og trygt flytilbud i Nord-Norge i fremtiden.

Nytt flyruteanbud for Nord-Norge
Samferdselsdepartementet arbeider nå med et nytt flyruteanbud for Nord-Norge, det vil si de fire nordligste fylkene. Det skal inngås nye kontrakter som skal gjelde fra 1. april 2017. For å forstå behovene og utfordringene best mulig, har departementet fått utarbeidet en ekstern utredning fra Møreforskning og Transportøkonomisk institutt, og gjennomført en høring med berørte fylkeskommuner og andre relevante instanser. Vi må skaffe oss et best mulig beslutningsgrunnlag, slik at vi oppnår et godt og markedstilpasset flytilbud i Nord-Norge for perioden etter 1. april 2017.

Sikkerhet som første prioritet
Enkelte har i media dessverre valgt å svartmale dette arbeidet. De hevder det nye anbudet vil gå på bekostning av flysikkerheten. Spesielt har spørsmålet om trykkabin blitt løftet frem. Dette minner meg om tilsvarende påstander fra anbudsrunden i Sør-Norge. Enkelte politiske partier forsøkte å skape usikkerhet om arbeidet. Men når anbudet nå er gjennomført, så har klagene forstummet.

La meg derfor berolige de som er bekymret, først som sist. Det løste seg godt i Sør Norge, det skal det gjøre også i Nord-Norge. Anbudet er langt fra ferdig, men jeg kan forsikre alle om at regjeringen ikke vil gjennomføre endringer som går utover sikkerheten. I anbudsutlysningen for Sør-Norge som ble lyst ut våren 2015, ble det fastsatt flere krav som går utover det som følger av lover, regler og vedtak. Dette inkluderte krav til trykkabin, treningsprogram og satellittbasert instrumentinnflyging. Det gir ingen mening at vi skal ha mindre strenge krav for Nord-Norge.

Jeg minner om at Luftfartstilsynet arbeider med et krav krav til bruk av trykkabin på ruteflygninger over det som defineres som fjellområder. Dette kravet vil gjelde for ruteflygninger over alle landområder i Norge som faller inn under definisjonen. Krav til trykkabin vil selvsagt være en del av anbudsutlysningen for Nord-Norge, enten gjennom det generelle regelverket, eller hvis forskriftsarbeidet forsinkes, som et eget krav i konkurransegrunnlaget.

Godt og sikkert tilbud til distriktene
Regjeringens samferdselspolitikk betyr økt satsing og bedre løsninger for distriktene. Det skal investeres store summer i luftfart, jernbane og veier framover. 2015 er første år på mange tiår at vi reduserer forfallet på veinettet. Bruer og tunneler oppgraderes, veier asfalteres og vedlikeholdes, trafikksikkerhetstiltak fremskyndes. Dette er viktig for at veien til din lokale flyplass blir bedre og tryggere. I tillegg fremskynder vi veiprosjekter en rekke steder, slik at vi på sikt får redusert reisetiden. På den måten får vi utviklet bo- og arbeidsregioner som er attraktive både for folk og næringsliv.