Et nødvendig tiltak mot trusselen

Replikk, Tidens Krav 28. august

Nyhetsredaktør i Tidens Krav Bent Botten antyder i en kommentar 22. august at den midlertidige bevæpningen av norsk politi er en snikinnføring av en permanent bevæpning. En midlertidig bevæpning av norsk politi er ikke en ønsket situasjon.

Det er heller ikke en normal situasjon. Bevæpningen er et av flere nødvendige tiltak for å sikre borgerne og beskytte det norske samfunnet mot en alvorlig og høyst reell trussel.

Dagens trusselbilde bygger på analyser fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). PST meldte om en alvorlig trussel i november 2014, knyttet særlig til fremmedkrigere og ISIL-sympatisører. Denne trusselvurderingen er uendret. Samtlige politimestere i Norge støtter en midlertidig bevæpning - ingen av politimestrene har meldt inn alternative tiltak til bevæpning for å sikre nordmenns trygghet. I tillegg til den midlertidige bevæpningen av politiet er det blant annet gjennomført sikringstiltak i Oslo med styrket vakthold rundt den jødiske synagogen og politivakthold ved Stortinget.

Tiltakene regjeringen har samtykket til er anmodninger fra Politidirektoratet. De bygger på grundige og politifaglige vurderinger. Mener Bent Botten det ville være bedre å gå imot disse vurderingene? Skal vi se bort fra den virkeligheten PST rapporterer om? Nyhetsredaktøren stiller seg også skeptisk til politiets håndtering av våpen. Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden slutten av november 2014. Trusler med våpen eller avfyrte skudd har ikke økt i denne perioden. Politidirektoratets statistikk siden 2002 viser at 2014 var det året med lavest antall innrapporterte tilfeller hvor trusler med våpen forekom.

Samtlige 27 politidistrikt har gjennomført såkalte risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med den midlertidige bevæpningen. Hendelser hvor politiet truer med våpen eller skudd skal innrapporteres. I løpet av den perioden politiet har hatt tillatelse til å bære våpen, har ingen politidistrikt innrapportert vådeskudd som har medført personskade. Politidirektoratet har også utarbeidet retningslinjer for hvilken tjeneste som i utgangspunktet skal utføres ubevæpnet.

Det er om lag 5.000 polititjenestepersoner i Norge som har godkjenning for bruk av våpen. Den største andelen trener med våpen mange timer årlig, og må bestå skytetester og håndtering av farlige og skarpe situasjoner. Om lag 1000 tjenestepersoner gjennomfører over 103 timer med trening årlig, herunder utstrakt våpentrening.

Det er Justis- og beredskapsdepartementets oppgave å forholde seg til den eksisterende situasjonen. Ikke å bestride den, eller handle som om ting var annerledes. Vårt mål er å sikre borgerne og samfunnets verdier mot de til enhver tid eksisterende trusler. Og det vil vi fortsette med.

Nyhetsredaktør Bent Botten og hans meningsfeller er velkomne til å komme med forslag til alternative sikringstiltak mot trusselen som foreligger. Men å forholde seg til dette som en ren prinsipiell avgjørelse, løsrevet fra den virkelige verden, er lite konstruktivt. Dette er ikke et spørsmål om hvorvidt vi i utgangspunktet ønsker et bevæpnet politi, men hvordan vi som samfunn skal møte alvorlige trusler.