Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Et nytt skritt på veien til et tobakksfritt samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. juli 2013 trer en rekke endringer i tobakksskadeloven i kraft. Målet med lovendringene er å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking.

- I Norge har vi en lang tradisjon for å beskytte barn og ungdom. Det er et særlig samfunnsansvar å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk, og at de ikke utsettes for helseskadelig røyk, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Norge har kommet langt i arbeidet med å forebygge tobakksskader, og blant unge er det stadig færre som røyker daglig (les mer på SSBs nettsider). Men fortsatt er røyking den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død i Norge. Over 5000 nordmenn dør hvert år som følge av skadevirkinger av tobakk, dette tilsvarer 13 prosent av alle dødsfall. Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges.

- Det er bra at færre unge røyker daglig. Det har kommet som følge av en aktiv politikk gjennom mange år med lovendringer, avgifter og kampanjer. De nye lovendringene er særlig rettet mot barn og unge, for vi må fortsette å jobbe forebyggende for å hindre at unge begynner å røyke. Det er en viktig investering i barnas helse, sier Støre.

De viktigste endringene som gjelder fra 1. juli er:

  • Barns rett til vern mot passiv røyking lovfestes. Bakgrunnen er at rundt 100 000 barn under 13 år daglig utsettes for passiv røyking i hjemmet. Dette bidrar til å etablere sosiale helseforskjeller tidlig i livet. Bestemmelsen vil ikke sanksjoneres, men lovfestingen sender et viktig signal til foreldre og andre voksne.
  • Den langsiktige visjonen om et tobakksfritt samfunn lovfestes. Formålsbestemmelsen beskriver de politiske målene loven skal ivareta og gir føringer for tolkingen av lovens øvrige bestemmelser. Tobakksprodukter er svært helseskadelige og ville ha blitt forbudt dersom de hadde blitt lansert for første gang i dag. Av historiske grunner er tobakkssalg likevel tillatt over hele verden, og det er ikke aktuelt å forby tobakkssalg i Norge nå. Gjennom et bredt sett av virkemidler tilstreber norske myndigheter å begrense salget og redusere forbruket av tobakksvarer i størst mulig grad, og det er nå lovfestet et langsiktig mål om et tobakksfritt samfunn.
  • Et forbud mot salg av sigaretter i tipakninger innføres. Bakgrunnen er at mindre sigarettpakker, som er billigere enn større pakker, er lettere tilgjengelige for barn og unge, som er spesielt prissensitive. Det er gitt ett års overgangsperiode.
  • Tobakkssurrogater og tobakksimitasjoner omfattes heretter av lovens bestemmelser om aldersgrenser, forbudet mot gratis utdeling, reklameforbudet og forbudet mot synlig oppstilling på utsalgssteder. Tobakkssurrogater er produkter som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk, f.eks. urtesigaretter og elektroniske sigaretter. Tobakksimitasjoner er produkter som etter sin utforming har en nær likhet med tobakksvarer eller røykeutstyr, men som ikke inneholder tobakk eller dets surrogat, f.eks. lakrispiper og lekesigaretter. Også slike produkter kan medføre helseskade og/eller motvirke denormaliseringen av tobakksbruk.
  • Presisering av forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har gitt forskrifter som presiserer hvilke pris- og produktopplysninger som kan gis på utsalgsstedene. Endringsforskriften finnes på Lovdatas sider

Fra 1. januar 2014 gjelder de nye forbudene mot tobakkssponsing, forbrukertesting og innførsel og salg av produkter for å skjule helseadvarslene.

Fra 1. juli 2014 vil det ikke lenger være lovlig med røykerom i arbeidslokaler og offentlige lokaler. Det er gitt enkelte unntak fra dette, bl.a. for enkelte institusjoner. Fra samme tid gjelder bestemmelsene om tobakksforbud i barnehager og skoler og om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter. Også forbudet mot selvbetjening av tobakksvarer trer i kraft fra dette tidspunkt.

Fra 1. januar 2015 trer bestemmelsen om en kommunal bevillingsordning for salg av tobakksvarer i kraft.

For mer informasjon om lovendringene:

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen