- Et privilegium å ta del i det nye krisehåndteringssenteret

Av Emma-Lise Berghei Gårdvik, EU-delegasjonen

Per-Øyvind Semb er norsk nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap. Her jobber han blant annet med EUs nye krisehåndteringssenter og internasjonale kriseøvelser.

Semb er saksbehandler for flere store internasjonale øvelser som har fått økonomisk støtte av Europakommisjonen. Foto: Emma-Lise Berghei Gårdvik, EU-delegasjonen

Per-Øyvind Semb er norsk nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap. Her jobber han blant annet med EUs nye krisehåndteringssenter og internasjonale kriseøvelser. 

Generaldirektoratet for humanitær bistand og sivil beredskap (DG ECHO) driver EUs nye krisehåndteringssenter Emergency Response Centre (ERC), som offisielt ble åpnet under det fjerde europeiske forumet om sivil beskyttelse i Brussel 15. mai og 16.mai. Senteret har tre operasjonsrom og er i stand til å håndtere tre kriser på samme tid.

Døgnbemannet
Senteret er bemannet 24 timer i døgnet hele uken og kan bemannes opp ved behov. Det skal også kunne brukes av andre og er derfor til disposisjon for flere av enhetene som utgjør DG ECHO.

– Det er en spennende jobb og et privilegium å være med å starte opp EUs krisehåndteringssenter. ERC kommer til å være den ledende aktøren i Europa når det gjelder å bistå land ved akutte krisesituasjoner. For EU er det viktig å samle relevant nasjonal ekspertise fra mange land, og dette er med på å skape en dynamikk hvor vi lærer av hverandre og samler det beste av europeisk krisehåndtering, sier Per-Øyvind Semb.

Han arbeidet med beredskap og krisehåndtering i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) før han begynte som norsk nasjonal ekspert i DG ECHO.

Samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering
I tillegg til den daglige driften av krisehåndteringssenteret har enheten Semb arbeider i mange oppgaver relatert til EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering (Civil Protection Mechanism). Mekanismens hovedoppgave er å legge til rette for og koordinere samarbeidet ved store kriser som krever umiddelbar respons og handling mellom deltakerlandene, som er EU, Norge, Island, Liechtenstein, Kroatia og Makedonia.

– Det viktige er at vi er til stede og utnytter denne plattformen for samarbeid i Europa, som Norge er en del av, sier Semb.

I tillegg til å kunne utføre krisehåndteringsoperasjoner både i og utenfor Europa arbeider også DG ECHO med humanitær bistand utenfor Europa.

Internasjonale øvelser

Semb er saksbehandler for flere store internasjonale øvelser som har fått økonomisk støtte av Europakommisjonen. En gang i året legges det ut en utlysning hvor EUs medlemsland, samt andre land som er en del av mekanismen, kan søke om finansiell støtte til å utføre større krisehåndteringsøvelser.

Semb satt selv i førersetet da DSB søkte om og fikk innvilget støtte til den sivile beredskapsøvelsen  SkagEx i 2011 hvor scenariet var en skipsulykke med påfølgende forurensning i Skagerak.

Blant kravene som må innfris for å få støtte er at tre av deltakerlandene i mekanismen må delta i øvelsen. Den må aktivere beskyttelsesmekanismen, og alle land må ha mulighet til å kunne stille med observatører i tillegg til at det sendes et ekspert-team fra Europakommisjonen.

– I år har vi fem store øvelser, og disse vil finne sted blant annet i Frankrike, Østerrike og Italia, forteller Semb.  

I tillegg til å jobbe med krisehåndteringsøvelser, skal Semb etter hvert også sendes ut som kontaktperson for Europakommisjonen ved kriser og katastrofehendelser.

Ute i felten
Semb er utsendt nasjonal ekspert fra DSB og var leder for enheten Beredskap og krisehåndtering (BEK) fra 2008 til 2011. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har i tillegg gått på Forsvarets skole på Lutvann.

Semb har tjenestegjort for Forsvaret i Afghanistan og Kosovo. I tillegg har han hatt sivile stillinger i FN, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og EUs politioperasjon i Bosnia-Hercegovina (EUPM). Sikkerhetspolitisk analyse og problemstillinger, som ligger i skjæringsfeltet mellom militære og politiske strukturer, har vært hans spesialfelt både i sivile og militære stillinger.

Til toppen