Et samlet blikk på Europas vannmiljø

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Europakommisjonen slår fast at stadig flere nyter godt av rent drikkevann og sikre badeplasser, men Europas vannmiljø er under press.

For å bedre vannmiljøet foreslår Europakommisjonen blant annet å utarbeide felles europeiske retningslinjer både for vannføring og grønn infrastruktur. (Illustrasjonsfoto: EU 2012)

Europakommisjonen slår fast at stadig flere nyter godt av rent drikkevann og sikre badeplasser, men Europas vannmiljø er under press.

Europakommisjonens melding «A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources», som ble lagt fram 15. november 2012, har som mål å sikre at Europa har nok vann av god kvalitet til ulike brukergrupper.

– Meldingen viser at tre tiår med vannpolitikk har ført til økt kontroll med forurensing, men at utfordringer som klimaendringer, urbanisering og befolkningsvekst gjør det mer utfordrende å sikre vannmiljøet på sikt, sier miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen.

Nye tall fra miljøbyrået European Environment Agency viser at det eksisterende vanndirektivets mål om såkalt god økologisk tilstand innen 2015, kun vil nås i 53 prosent av vannforekomstene i Europa, med mindre dagens innsats trappes opp. I dag regner man med at det er god økologisk tilstand i 43 prosent av Europas vannforekomster.

– Det er stadig et behov for fullt ut å håndtere utslipp fra landbruk, avløp og industri, herunder plantevernmidler og miljøgifter. Det må også fokuseres på regelverket om forvaltning av risiko for tørke og utarbeidelse av flomrisikoplaner, sier Hegg.

Foreslår felles retningslinjer
For å bedre vannmiljøet foreslår Europakommisjonen i den nye vannmeldingen blant annet å utarbeide felles europeiske retningslinjer både for vannføring og grønn infrastruktur. Fra norsk side er det pekt på at regler som foreslås må ha tilstrekkelig fleksibilitet når det gjelder tilpasning til regionale, nasjonale og lokale forhold.

– Ikke alle virkemidler passer like godt over alt. For eksempel kan ikke kravene til systemer for vannprising for å sikre vannsparing være de samme i middelhavsland med vannmangel som i Norden, der vi har rikelig med vann. Heller ikke tettheten av overvåkingsstasjoner kan være lik, ettersom Norge har områder med svært spredt bosetting, sier Hegg.

Viktig med fleksibilitet
Norge deltar i EUs samarbeid på vannområdet, og har rapportert om det norske arbeidet under vanndirektivet, som er tatt inn i norsk lov.

– Norge mener at hovedfokus framover bør være på felles læring, med utveksling av gode erfaringer og eksempler, sier Hegg.

Hun forklarer at norske myndigheter, i likhet med de fleste land, ikke ser behovet for å rokke ved det felles vannforvaltningssystemet som er bygget opp i Europa siden år 2000, gjennom EUs rammedirektiv for vann.

Involverer mange sektorer
Ifølge Hegg gjøres det en stor jobb for å sammenstille informasjon om vanntilstanden  i Europa.

– Kommisjonen har med dette samlet trådene på et felt som involverer mange sektorer og interesser, hvor det er viktig å ha kunnskap om miljøtilstanden og hvordan den påvirkes, sier Hegg.

Hun legger til at meldingen også setter vannressurser i sammenheng med Europa 2020-strategien for vekst og sysselsetting i Europa.

– Vannsektoren ble tidligere i høst utpekt som et eget satsingsområde for innovasjon og teknologiutvikling, så det sier litt om hvordan det i disse tider også er viktig å vise hvordan miljø henger sammen med økonomi, sier Hegg.

«Blueprint to Safeguard Europe’s Water Reseources» vil drøftes i miljørådet 17. desember 2012, og deretter i Europaparlamentet tidlig i 2013.

Til toppen