Etterspør infrastruktur og et felles regelverk for LNG

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utbygging av infrastruktur og et felles regelverk for bunkring og sikkerhet vil være viktig for økt fremtidig bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff i europeisk skipsfart. Det kom frem på en konferanse i Brussel om LNG som alternativt drivstoff.

Onsdag 6. november ble konferansen «Green Shipping – LNG as Fuel for Vessels» arrangert på Norway House i Brussel. Foto: Juha ROININEN/EUP-IMAGES

Utbygging av infrastruktur og et felles regelverk for bunkring og sikkerhet vil være viktig for økt fremtidig bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff i europeisk skipsfart. Det kom frem på en konferanse i Brussel om LNG som alternativt drivstoff.

Onsdag 6. november ble konferansen «Green Shipping – LNG as Fuel for Vessels» arrangert på Norway House i Brussel i regi av Norges ambassade og EU-delegasjonen i Brussel i samarbeid med Det Norske Veritas i Belgia. Konferansen samlet et bredt spekter av interessenter, fra politiske beslutningstakere til representanter fra næringslivet.

Tema for konferansen var LNG som alternativt drivstoff i europeisk skipsfart. Et sentralt spørsmål under konferansen var hvordan Europa kan opprettholde en konkurransedyktig skipsfart og på samme tid redusere miljøskadelige utslipp.  

Innledere på konferansen var Belgias visestatsminister og økonomiminister Johan Vande Lanotte, medlem av samferdselskommissær Siim Kallas’ kabinett Maximilian Strotmann, europaparlamentariker Gesine Meissner og ekspedisjonssjef Ida Skard i Nærings- og handelsdepartementet. Innledere fra Det Norske Veritas, Statoil, Næringslivets NOx-fond, Transport & Environment, det belgiske energiselskapet Fluxys og MARINTEK deltok også.

Internasjonale krav om utslippskutt
Gjennom medlemskap i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) er Norge og landene i EU forpliktet til å følge internasjonale regelverk for miljøskadelige utslipp. Dette påvirker spesielt de nordlige landene ettersom Østersjøen og Nordsjøen tilhører IMOs kontrollområder for svovelutslipp (SECA), hvor det er strengere krav for bruk av tungolje sammenlignet med andre havområder.

Fra 2015 reduseres grensene for svovelinnhold i drivstoff for skip i SECA-områder betraktelig. Gjennom endringer i svoveldirektivet er EUs lovgivning i overensstemmelse med IMO-kravene. LNG er et aktuelt alternativ fordi det reduserer utslipp av svoveloksider (SOx) med 100 prosent, nitrogenoksid (NOx) med 90 prosent og karbondioksid (CO2) med 20 prosent.

Unik posisjon
I Norge har man siden 2007 også hatt en NOx-avgift. Som svar på innføringen av denne avgiften gikk en rekke private bedrifter sammen og startet Næringslivets NOx-fond. Gjennom en avtale med Miljøverndepartementet har medlemsbedriftene forpliktet seg til utslippskutt og vil, dersom de greier å overholde disse forpliktelsene, få unntak fra avgiften.

Ekspedisjonssjef Ida Skard i Nærings- og handelsdepartementet fortalte at Næringslivets NOx-fond har bidratt til at LNG-drevne skip er blitt tatt i bruk i Norge:

– NOx-fondet er et effektivt program som har bidratt til oppbygging av den norske LNG-flåten, og flere LNG-drevne skip vil bli bygget i løpet av de neste årene, sa hun.

Dette ble bekreftet av daglig leder Tommy Johnsen i Næringslivets NOx-fond, som fortalte at man om et par år vil ha inntil 90 LNG-drevne skip i norske farvann. Han understreket også at bruk av LNG som drivstoff i skipsfart er den mest bærekraftige måten å redusere NOx-utslipp.

NOx-fondet dekker blant annet medlemsbedriftenes tilleggsutgifter ved investering i LNG-drevne skip og gir støtte ved bygging av infrastruktur for distribusjon og bunkring. Gjennom Næringslivets NOx-fond er norske bedrifter i en unik posisjon når det gjelder finansiering av LNG-drevne skip og infrastruktur for LNG.

– NOx-fondet er et effektivt program som har bidratt til oppbygging av den norske LNG-flåten, fortalte ekspedisjonssjef Ida Skard i Nærings- og handelsdepartementet. Foto: Juha ROININEN/EUP-IMAGES
– NOx-fondet er et effektivt program som har bidratt til oppbygging av den norske LNG-flåten, fortalte ekspedisjonssjef Ida Skard i Nærings- og handelsdepartementet. Foto: Juha ROININEN/EUP-IMAGESBehov for infrastruktur og et felles regelverk
Maximilian Strotmann fra Europakommisjonens generaldirektorat for samferdsel trakk frem det europeiske behovet for utbygging av infrastruktur for LNG og et felles sett av regler for sikkerhet og bunkring. Han fortalte at utvikling av havnene er en nøkkelprioritering og at Europakommisjonen har lagt frem et forslag om at det innen 2020 skal være LNG-anlegg i alle de viktigste havnene i EU. 

– Det man trenger er sikkerhet for transportsektoren om at dersom man investerer i LNG-drevne skip vil det være havner med bunkringsanlegg for LNG. Det er også behov for et standardisert sett av regler for sikkerhet og bunkring som gjelder på tvers av landegrensene, sa Strotmann.

Behovet for et tydelig regelverk å forholde seg til ble også fremhevet av europaparlamentariker Gesine Meissner (ALDE).

– Jeg har kommet med et forslag til Europakommisjonen om å inkludere sikkerhetsbestemmelser for bruk av LNG i innenlands skipsfart i den europeiske strategien for renere drivstoff i transportsektoren, fortalte hun.

Meissner uttrykte også et sterkt ønske om mer ambisiøse målsettinger for ferdigstillelsen av LNG-anlegg i de sentrale havnene i EU.

– Jeg mener at LNG-infrastrukturen bør være ferdig allerede i 2018 og ikke i 2020, som er Europakommisjonens forslag, sa hun.

Europaparlamentariker Gesine Meissner uttrykte et sterkt ønske om mer ambisiøse målsettinger for ferdigstillelsen av LNG-anlegg i de sentrale havnene i EU. Foto: Juha ROININEN/EUP-IMAGES
Europaparlamentariker Gesine Meissner uttrykte et sterkt ønske om mer ambisiøse målsettinger for ferdigstillelsen av LNG-anlegg i de sentrale havnene i EU. Foto: Juha ROININEN/EUP-IMAGES (Juha ROININEN / EUP-IMAGES)Luftforurensing som følge av skipsfart et problem
Belgias visestatsminister og økonomiminister Johan Vande Lanotte var en av innlederne på konferansen. Han fortalte om en stigende bekymring i Belgia hva angår luftforurensing som følge av skipsfart.

– Luftforurensing som følge av skipsfart oppfattes som et stadig viktigere problem i Belgia. LNG er interessant fordi det er et drivstoff med lavt innhold av svovel, fortalte han.

Han pekte imidlertid på mangelen på infrastruktur og usikkerheten knyttet til prisnivået på LNG som problemstillinger som må løses før man kan satse fullt på LNG. Videre understreket han behovet for felles økologiske og sikkerhetsstandarder i havnene i EU. 

– Det vil være et problem dersom noen havner har LNG-bunkringsanlegg, mens andre havner ikke har det. Da vil havnene som mangler LNG-infrastruktur tiltrekke seg en uønsket ikke-miljøvennlig trafikk, sa han. 

Belgias visestatsminister og økonomiminister Johan Vande Lanotte understreket behovet for felles økologiske og sikkerhetsstandarder i havnene i EU. Foto: Juha ROININEN/EUP-IMAGES
Belgias visestatsminister og økonomiminister Johan Vande Lanotte understreket behovet for felles økologiske og sikkerhetsstandarder i havnene i EU. Foto: Juha ROININEN/EUP-IMAGES


Antoine Kedzierski fra Transport & Environment påpekte at selv om LNG reduserer utslipp av svovel og nitrogenoksid betraktelig, vil bruk av LNG i skipsfarten medføre metanutslipp. Kedizierski oppfordret konferansens deltakere til å se på hele prosessen, fra utvinning til produksjon til forbrenning.  

Ser positivt på videre bruk av LNG
Olav Kolbeinstveit fra Statoil redegjorde for LNG-markedet. Han fortalte at tilbudet globalt vil øke de kommende årene og at man kan forvente en økt etterspørsel som trolig vil føre til at prisnivået på LNG vil synke.

Også Ida Skard uttrykte optimisme for den videre bruken og utviklingen av LNG som drivstoff i skipsfarten.

– NOx-fondet har hjulpet til for å gjøre investeringene i LNG-drevne skip lønnsomme. I tiden fremover er det også et spørsmål om prisutviklingen på LNG og videre forskning som kan gjøre LNG til et enda mer energieffektivt drivstoff, sa hun.

Hun fortalte at Norge er ledende på LNG-forskning.

– Vi har stor innsats på forskningen, og vi utvikler stadig ny teknologi som bringer LNG inn på nye skipstyper, sa hun.

Gesine Meissner så også lyst på LNGs fremtid i Europa og vektla at utvikling av ny teknologi trolig vil gjøre LNG mer lønnsomt.