EU- erklæring om internasjonal dag mot rasisme

23. mars sluttet Norge seg til en erklæring fra EU om internasjonal dag mot rasisme.

Erklæring frå den høge representanten Catherine Ashton på vegner av Den europeiske unionen i høve den internasjonale dagen for avskaffing av rasediskriminering 21. mars 2012 (210312)

I samband med den internasjonale dagen for avskaffing av rasediskriminering vil Den europeiske unionen få understreke det urokkelege engasjementet organisasjonen har for å kjempe mot alle former for rasisme og framandfrykt. Rasediskriminering er i strid med verdiane EU er tufta på, og vi arbeider hardt både heime og i resten av verda med å utrydde dette. Engasjementet kjem til syne på mange måtar – lovgjeving, haldningskampanjar og støtte til prosjekt som vert drivne av sivilsamfunnet.

Det internasjonale arbeidet i kampen mot rasisme byggjer på den internasjonale konvensjonen om avskaffing av alle former for rasediskriminering (ICERD). Vi oppmodar alle statar om å ratifisere og setje i verk konvensjonen snarast råd.

Til toppen