EU foreslår nye regler for offentlige anskaffelser

EU-kommisjonen vil ha enklere og mer fleksible regler for offentlige anskaffelser. Rett før jul la den derfor frem forslag om et nytt direktiv om offentlige anskaffelser og et nytt direktiv om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

Disse direktivene erstatter eksisterende direktiver. I tillegg la Kommisjonen frem forslag til et helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter. En konsesjonskontrakt kjennetegnes ved at konsesjonsinnehaveren får retten til å utnytte tjenesten. Det kan for eksempel dreie seg om driften av en parkeringsplass.

Kommisjonen ønsker i større grad å tillate at det offentlige forhandler med leverandørene.  Man vil også forenkle kravene til dokumentasjon. Lokale og regionale innkjøpere skal kunne benytte en enklere anskaffelsesprosedyre.

Kommisjonen foreslår videre å fjerne skillet mellom prioriterte tjenester (tjenester som er omfattet av alle kravene til anskaffelsesprosedyrene) og ikke-prioriterte tjenester.  Eksempler på prioriterte tjenester er land-, luft- og posttransport, vedlikehold og reparasjon og teletjenester. Det foreslås samtidig særskilte regler for sosiale tjenester, som gir medlemsstatene større frihet til å bestemme hvilke regler som skal gjelde for anskaffelse av slike tjenester.  

Forslaget inneholder også regler for å øke bruken av e-handel, og bedre tilgangen til offentlige kontrakter for små og mellomstore bedrifter. Blant annet foreslår Kommisjonen at utgangspunktet ved kontrakter over € 500 000, er at oppdragsgiver bør inndele kontrakten i mindre deler (”lots”). Dersom oppdragsgiver ikke finner dette hensiktsmessig må det begrunnes.

Forslagene inneholder få obligatoriske krav for å ivareta hensyn som miljø og innovasjon, men kommisjonen er opptatt av at reglene skal gjøre det mulig for innkjøperen å legge vekt på slike forhold. Kommisjonen ønsker heller ingen endringer i terskelverdiene, som er avgjørende for hvor store kontraktene kan være før de ulike anskaffelsesreglene må følges.

Formålet med forslaget til nytt regelverk for konsesjonskontrakter er å klargjøre gjeldende rettspraksis og hindre konkurransevridning. Det har tidligere ikke vært egne regler for slike kontrakter. Reglene inneholder blant annet en definisjon av konsesjonskontrakter, krav om kunngjøring av konsesjonskontrakter over fem millioner euro, en minimumsfrist for å inngi tilbud på konsesjonskontrakt på 52 dager, og innføring av visse forpliktelser knyttet til utvelgelses- og tildelingskriteriene.

Forslagene skal nå behandles i EUs Råd og i Europaparlamentet. Kommisjonen legger opp til at de reviderte reglene skal gjelde i medlemsstatene senest 30. juni 2014. Etter at EU er ferdig med sin behandling, går prosessen videre i EØS-systemet. Deretter kan de reviderte reglene gjennomføres i Norge.

EU-Kommisjonens forslag

Til toppen