EU-kommisjonen har publisert høring om revisjon av regelverk på verdipapirfondsområdet

EU-kommisjonen har sendt gjennomgang av forordning om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF-forordningen) og og direktiv om forvaltere av alternative investeringsfond (AIMF-direktivet) på høring.

For ELTIF-forordningen ønsker EU-kommisjonen innspill om hvilke eiendeler det skal kunne investeres i, og hvordan potensielle investeringsbarrierer kan håndteres. For AIFM-direktivet ønsker EU-kommisjonen tilbakemeldinger blant annet om alternative investeringsfonds virkeområde, investorbeskyttelse, internasjonale forhold, finansiell stabilitet, investeringer i private selskaper og bærekraft.

Høringsfristen for å gi innspill til revisjon av forordning om europeiske langsiktige investeringsfond er 19. januar 2020, og fristen for innspill til revisjon av direktiv om forvaltere av alternative investeringsfond er 29. januar 2021.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å avgi høringssvar via EU-kommisjonens høringsportal:

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill til ev. norsk posisjon innen 1. januar 2021. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.