EU lanserer sosial dialog i utdanningssektoren

Utdannings- og forskningssektoren sysselsetter 14,7 millioner mennesker i EU, i tillegg til å utdanne 93 millioner elever og studenter årlig. Organisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere i utdanningssektoren i Europa får nå sin egen EU-komité for sosial dialog. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

EU-landene gir hvert år 583 milliarder euro i offentlige midler til utdanningssektoren, som representerer 5,7 prosent av samlet BNP i EU. Utdanningssektoren er etter hvert en stor "industri". 

Utveksling av erfaring
Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i utdanningssektoren i Europa får nå sin egen EU-komité for ”sosial dialog”. Den sosiale dialogen vil dekke hele sektoren; førskole, grunnskole, videregående skole, yrkesutdanning og høyere utdanning og forskning. Komiteen vil selv i stor grad bestemme hvilke tema som tas opp; eksempelvis nevnes her og nå kvalitet i utdanning, vold i klasserommet, tilpasning til demografisk utvikling, rekruttering av lærere og effekter av offentlige sparetiltak. Komiteen kommer til å legge til rette for utstrakt utveksling av erfaringer og god praksis til forbedring av undervisnings-, lærings- og arbeidsmiljø i sektoren i Europa.

Kan påvirke EUs lovgivning
Den nye komiteen gir arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene en ny arena for å ta opp viktige problemstillinger og tema på europeisk nivå. Partene i arbeidslivet kan selv drive dialogen framover, gjøre avtaler, bli enige om retningslinjer og ta felles initiativer og tiltak. EUs sosiale dialog innebærer også at organisasjonene inviteres til å delta i strukturerte hørings- og konsultasjonsprosesser, og også i forhandlinger, etter initiativ fra Europakommisjonen. Gjennom den sosiale dialogen kan partene påvirke utformingen av EUs lovgivning når det gjelder sosial- og arbeidsmarkedspolitikk. Norske organisasjoner deltar gjennom medlemskap i europeiske paraplyorganisasjoner. 

Komiteen holdt sitt første møte i Brussel fredag 11. juni med ETUCE (European Trade Union Committee for Education), som representerer lærere og undervisningspersonell på alle nivå i utdanningssystemene, og EFEE (European Federation of Education Employers), som representerer utdanningsdepartementer, regionale og lokale myndigheter, statlige utdanningskontorer og andre typer arbeidsgiverorganisasjoner i sektoren. 

Nøkkelsektor
László Andor, EUs kommissær for sysselsetting, sa ved lanseringen at utdanning både er en politisk prioritering og en nøkkelsektor på arbeidsmarkedet i Europa. I disse krisetider er det flere utfordringer enn noensinne på dette området og ny sosial dialog på utdanningssektoren gir nå partene verktøy for å takle utfordringene og finne løsninger.

EU har stadig utviklet den sosiale dialogen i arbeidslivets sektorer og siden 1998 er det dannet 39 slike sektorkomiteer. Komiteene har vedtatt mer enn 500 avtaler, retningslinjer, rammeverk og felles internettsider. Avtaler kan vedtas av EU og implementeres som direktiver. Avtaler og regelverk som blir vedtatt på europeisk nivå berører arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge, også i offentlig sektor.

Les mer om EUs sosiale dialog.

Til toppen