EU med ny likestillingsstrategi

Å øke kvinneandelen på arbeidsmarkedet, få flere kvinner i toppstillinger og innføre en europeisk likelønnsdag er blant de prioriterte områdene i Europakommisjonens nye femårsstrategi for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i Europa. Likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien rapporterer.

Kommissær Viviane Reding lanserte 21.september Europakommisjonens femårsstrategi for fremming av likestillingen mellom kvinner og menn i Europa. Strategien sikter mot bedre utnyttelse av kvinners potensial og ressurser og bidrar således til å fremme EUs overordnede økonomiske og sosiale målsetninger – definert i Europa 2020 -strategien for vekst og sysselsetting.

Strategien er formelt en operasjonalisering av EUs kvinnecharter i konkrete tiltak, som omhandler alt fra å øke andelen kvinner i bedriftsstyrerommene til hvordan håndtere kjønnsbasert vold.

Strategien definerer en serie tiltak fordelt på fem prioriterte områder:

• Øke kvinneandelen på arbeidsmarkedet slik at Europa 2020-målet om totalt 75 prosent sysselsetting for kvinner og menn i EU kan nås
• Iverksette målrettede tiltak for å øke kvinneandelen i toppstillinger og ledende økonomiske beslutningsprosesser
• Fremme kvinnelig entreprenørskap og selvstendig næringsvirksomhet
• Institusjonalisering av en årlig europeisk likelønnsdag for å øke bevisstheten om det faktum at kvinner fortsatt i gjennomsnitt tjener nesten 18 prosent mindre enn menn
• Tettere samarbeid mellom Europakommisjonen og EUs medlemsland om bekjempelse av vold mot kvinner og pikebarn, spesielt når det gjelder kjønnslemlestelse i og utenfor Europa.

Likestillingsdimensjon også på utenriksfeltet
Kommisjonen vil dessuten organisere en årlig dialog med Europaparlamentet, EU-formannskapene, arbeidslivets parter i Europa og det sivile samfunn om likestilling mellom kvinner og menn om oppfølgingen av strategien. Strategien omtaler også likestillingsdimensjonen i fredsbevarende operasjoner, bistandsarbeid og menneskerettighetsdialogen med tredjeland. Generelt legger strategien til rette for en europeisk plattform for samarbeid og kunnskapsutvikling omkring sentrale og felles europeiske problemstillinger knyttet til likestilling mellom kvinner og menn.

Strategi tett opp til norske prioriteringer
EUs nye likestillingsstrategi og oppfølgingen av denne er tema for EUs uformelle likestillingsministermøte i Brussel 26. oktober 2010 hvor også Norge er invitert til å delta. Strategien ligger tett opp til norske prioriteringer og interesser for likestillingspolitikken nasjonalt og internasjonalt. Både rettighets- og lønnsomhetsperspektivet fremheves.

I denne sammenheng også verdt å nevne at Norge er invitert til Europaparlamentets offisielle høring i Brussel 27. oktober om ”Women and Business Leadership” – for å dele sine erfaringer fra ordningen med balansert kvotering av kvinner og menn til bedriftsstyrene.

Norge i komité som har kommet med innspill
Norge er representert i Europakommisjonens rådgivende komité for likestilling som har gitt sitt innspill til EUs nye likestillingsstrategi. I forberedelsene av strategien har det vært tett dialog mellom Europakommisjonen og EUs – formannskapstrio – Spania-Belgia-Ungarn.

De prioriterte satsingsområdene for strategien er derfor reflektert i EU-formannskapets program for ministermøter og fagkonferanser under formannskapsperioden. 

Her finnes lenker til de tre mest relevante dokumenter til EUs strategi for likestilling mellom kvinner og menn (2010-2015). – 1) strategidokumentet – 2) operative og konkrete tiltak – 3) fakta-/beslutningsgrunnlag. 

 

Til toppen