EU med økt innsats for klimatilpasning

Rapport fra miljørådene Ulla Hegg og Knut Kroepelien

Rådskonklusjoner om klimatilpasning ble vedtatt, mens forhandlingene om indirekte arealbrukskonsekvenser av biodrivstoff var vanskelige. EU-delegasjonen rapporterer fra EUs miljørådsmøte i juni.

Miljørådsmøte i Luxembourg 18.juni 2013. Foto: The Council of the European Union

Siste miljørådsmøte under irsk formannskap fant sted i Luxembourg i midten av juni. Det ble vedtatt rådskonklusjoner om klimatilpasning mens forhandlingene om indirekte arealbrukskonsekvenser av biodrivstoff var vanskelige. Miljørådene Ulla Hegg og Knut Kroepelien rapporterer.

Agendaen for EUs miljørådsmøte inneholdt bare én lovgivningssak, nemlig status for behandlingen av endringer i regelverket for biodrivstoff for å håndtere indirekte arealbrukskonsekvenser (ILUC). En rekke land møtte med statsekretrær i lys av den korte dagsordenen, herunder Tyskland og Storbritannia.

Klimatilpasning og biodrivstoff 
Ministrene vedtok konklusjoner om klimatilpasning med støtte til Europakommisjonens strategi hvor blant annet viktigheten av at alle medlemsland utarbeider nasjonale planer for å møte klimaendringene fremheves. Kommisjonen legger også vekt på utveksling av god praksis og sektorintegrasjon.

I diskusjonen om indirekte arealbrukskonsekvenser av biodrivstoff (Indirect land use change: ILUC) la det irske formannskapet frem en statusrapport for forhandlingene om endringer etter første lesning. Europakommisjonen fastholdt at ambisjonsnivået for å fremme nye typer biodrivstoff må opprettholdes i samsvar med forslaget samt at det er viktig med rapportering om ILUC-faktorer. Storbritannia, Portugal, Slovakia, Nederland, Østerrike, Tsjekkia og Danmark tok ordet uten at nye argumenter fremkom. Det forventes at saken vil kunne løses til høsten. Storbritannia og Danmark er blant landene som støtter konkrete ILUC-faktorer så snart som mulig.

EU ønsker å være en pådriver
Miljøvernministrene sluttet seg til rådskonklusjoner om EUs posisjoner til FN-forhandlingene om en overgripende post 2015 agenda. Disse er utarbeidet med basis i Europakommisjonens melding fra februar i år "A Decent Life For All: ending poverty and giving the world a sustainable future" og har allerede vært oppe i Rådet for utenriks- og utviklingssaker. Det formelle vedtaket om posisjonene skal fattes i Rådet for generelle saker 25. juni. Rådskonklusjonene viser at EU ønsker å være en pådriver for ett felles fremtidig rammeverk med globale mål rettet mot alle land.

Det legges vekt på at fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling henger sammen og at tusenårsmål -gjennomgangen og arbeidet med å utarbeide globale bærekraftmål må håndteres i en prosess. Flere av miljøprioriteringene fra Rio+20 løftes frem, herunder målsettingen om etableringen av en United Nations Environment Assembly med universelt medlemskap som et skritt på veien mot omformingen av FNs miljøprogram UNEP til en særorganisasjon i FN. De fleste landene benyttet også anledningen til å hilse den nye post-2015 rapporten fra FNs generalsekretærs høynivåpanel (HLPF) velkommen.

Miljøkonsekvensutredningsdirektivet
Formannskapet ga en orientering om fremdriften i arbeidet med å revidere miljøkonsekvens-utredningsdirektivet. Rådsmøtet i mars hadde vist at landene ønsket et forbedret og forenklet regelverk, men at Europakommisjonens forslag som kom i november var for preskriptivt. Det er i ettertid oppnådd enighet i rådsarbeidsgruppen om mer fleksible tilnærminger til blant annet screening, scoping, formelle krav til teknisk ekspertise og såkalt «one stop shop». Europaparlamentets miljøkomite stemmer over forslaget 4. juli (debatt 19. juni).

FNs Nagoyaprotokoll
Formannskapet ga en orientering om status for vedtaket knyttet til EUs gjennomføring av FNs Nagoyaprotokoll om tilgang til og rettferdig fordeling av genressurser. Landene har vært opptatt av å lage et regelverk som ikke legger uforholdsmessige byrder på brukere av genressurser og på myndigheter som skal overvåke disse, men som likevel sikrer såkalt «due diligence» i tråd med protokollens intensjoner. Det er grunn til å tro at saken vil sluttføres under Litauens formannskap slik at EU og medlemslandene rekker å ratifisere protokollen før FN-partsmøtet i oktober 2014. Europaparlamentets miljøkomite stemmer over forslaget 4. juli (debatt 20. juni).

Mikroplast i det marine miljø
Nederland tok initiativ til en diskusjon om mikroplast i det marine miljø, som også var tema i Europakommisjonens nylige melding om plastavfall. Det er grunn til å være føre-var og utvikle en egen mikroplaststrategi på EU-nivå. Et mulig tiltak er å forby bruk av mikroplast i kosmetikk.

Les mer her:
Streaming av Miljørådsmøtet finnes her.
Pressemelding fra det irske formannskapet finnes her.

Til toppen