EU ønsker bedre integrasjon av romfolket

I EUs ulike organer er det for tiden betydelig oppmerksomhet om politikken overfor romfolket. Diskusjonene dreier seg først og fremst om økonomisk, kulturell og utdanningsmessig integrasjon av rombefolkningen i de europeiske landene. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

Europaparlamentet vedtok nylig med overveldende flertall en innstilling om strategi for integrasjon av rom. Parlamentets innstillings kan leses her. Saksordfører i komiteen har vært Lívia Járóka, som selv tilhører romfolket. Les et intervju med Járóka her.

I tillegg til økonomisk, kulturell og utdanningsmessig integrasjon er ivaretakelse av grunnleggende borgerrettigheter og adgang til arbeid andre stikkord fra debattene. Som skritt på veien til større integrasjon nevnes ofte mer effektiv bruk av regionale fondsmidler og satsing på å få kvinnene med i utviklingsarbeidet. Nasjonalstatenes eget ansvar for utviklingen kontra EU-fellesskapets ansvar er ellers en underliggende politisk dragkamp i debatten, der Kommisjonen forventes å legge klart mer vekt på nasjonalstatenes eget oppfølgingsansvar enn det som framkommer av Europaparlamentets innstilling. Møtet i EUs plattform for integrasjon av rom i Budapest 7. og 8. april var det femte i rekken av slike konferanser om ”plattform” for integrasjon av rom. På det første møtet om ”European Roma Platform” våren 2009 samlet man seg om ti grunnleggende prinsipper. Prinsippene kan leses her.

Veileder medlemsstatene
Kommisjonen la 5. april fram rammer for nasjonale strategier i arbeidet: ”An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020.”( COM(2011) 173/4)  Finn meldingen her. Dokumentet skal gi en veiledning til medlemsstatene i deres arbeid med å fastsette nasjonale strategier for integrasjonsarbeidet. Dokumentet konsentrerer seg særlig om temaene arbeid, helse, utdanning og bosituasjon.  Medlemslandene forventes å utarbeide nasjonale planer innen utløpet av 2011. Det legges også opp til at EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) skal overvåke utviklingen på dette området. Til dette skal det samles inn relevante tall om sosiale og økonomiske forhold fra de enkelte landene. I meldingen er det lagt til grunn et samlet befolkningstall på drøyt 11 millioner i de europeiske landene, av disse drøyt 10 000 i Norge. Etter drøfting i ulike rådskonstellasjoner, forventes Det europeiske råd (DER), bestående av statssjefene fra medlemsstatene, å fatte sine politiske vedtak om det videre arbeidet på sitt møte i slutten av juni. 

 

 

Til toppen