EU skal ikke bestemme over kraftpolitikken vår

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hadde dette innlegget på trykk i Klassekampen 10. august 2019.

I et intervju i Klassekampen 2. august serverer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum en rekke feilaktige påstander om EUs fjerde energimarkedspakke.

Ren energi-pakken, som den også kalles, er nylig vedtatt av EU-landene og står sentralt i arbeidet med å nå energi- og klimamålene for 2030. Allerede nå konkluderer Sp-lederen med at ren energi-pakken vil gi EU mulighet til å fatte vedtak om utenlandskabler og gassrørledninger i Norge. Dette er ikke riktig.

Behandling av konsesjoner for bygging av vind- og vannkraftverk og utenlandskabler skal fortsette i samsvar med de lover som er vedtatt
av Stortinget. Hverken EU eller energibyrået Acer har myndighet til å tvinge fram gjennomføring av nye prosjekter. I intervjuet hevder Vedum
at det overordnede målet til ren energipakken er å harmonisere strømprisene i Europa, og at den dermed kan føre til høyere strømpriser i Norge hvis den innlemmes i EØS-avtalen.


Det overordnede målet til ren energipakken er å sørge for et kraftsystem som er til fordel for forbrukerne, klimaet og økonomien. Hovedvirkemiddelet for å oppnå dette er et markedsbasert kraftsystem. På den måten legges det bedre til rette for å utvikle og investere i strømnett og kraftproduksjon der det er behov. Et mer sammenkoblet
kraftsystem betyr økt konkurranse blant annet til fordel for forbrukerne, i tillegg til at prisene i ulike områder naturlig nok vil nærme seg hverandre over tid.

I Norge og Norden har vi hatt et slikt markedsbasert kraftsystem i lang tid. I Norge ble dette kraftsystemet innført allerede for 30 år siden. Kraftutveksling gjennom kraftledninger og kabler med Sverige og Danmark, land som begge er medlemmer av EU, var i gang mange år før
kraftmarkedet ble innført.

I de siste ti årene har vi også utvekslet kraft gjennom en kabel med Nederland. Det gjør at prisen som norsk industri og husholdninger betaler for strøm allerede påvirkes av prisene i Europa, og vil gjøre dette fremover også. Jeg har derfor vanskelig for å forstå Sp-lederens frykt for at resten av Europa får et mer markedsbasert kraftmarked, slik vi allerede har i alle de
nordiske landene.

Det er ikke mer enn noen få måneder siden landene i EU vedtok ren energi-pakken. Det er derfor for tidlig å si når saken vil bli lagt fram for
Stortinget. Men det jeg kan forsikre Sp-lederen om, er at vi i arbeidet med ren energipakken skal sørge for å ivareta norske interesser fullt ut. Vårt mandat er udiskutabelt: vi har og skal fortsatt ha full råderett over alle de fornybare kraftressursene våre.