EU støtter bevaring av fjellrev i Norge og Sverige

Et samarbeid mellom Norge og Sverige for å styrke fjellrevbestanden får nå støtte fra EU. Fjellreven er en kritisk truet dyreart.

Fjellrev er en truet art. Foto: Olav Strand.

Fjellrev er en truet art. Foto: Olav Strand.

Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtlands län i Sverige styrker fjellrevbestanden. Prosjektet Felles fjellrev II har en økonomisk ramme på omlag 35 millioner norske kroner. Nesten 16 millioner kommer fra EU.

– Støtten fra EU er en tydelig anerkjennelse av arbeidet som er gjort, og en viktig drahjelp til den videre satsingen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I september 2015 undertegnet Norge og Sverige en intensjonsavtale om forvaltning av den skandinaviske fjellreven.

Bedre muligheter til å overleve

Prosjektet er en fortsettelse av et tidligere EU-finansiert prosjekt. Hensikten er å forbedre fjellrevens muligheter til å overleve. I tillegg til konkrete støttetiltak, forskes det på hvordan vi best kan ta vare på fjellreven i framtiden.

Forskningen er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Stockholms universitet.

Tidligere støttetiltak for fjellreven, som oppdrett og utsetting av dyr, foring ved hiplasser og uttak av rødrev, har vist at det er mulig å styrke fjellrevbestanden.

Dersom prosjektet Felles fjellrev II lykkes, kommer antallet fjellrev i Trøndelag, Nordland, Jämtland og Västerbotten å øke til et nivå hvor bestanden kan opprettholdes med begrensede støttetiltak. 

Fakta om fjellrev

Fjellrev er klassifisert som kritisk truet på Norsk rødliste for arter 2015 og ble prioritert art i 2015 . Arter kategorisert som kritisk truet har ekstremt høy risiko for utdøing. Fordi arten er følsom for klimaendringer er den utpekt som en indikator-art for endringer i klimaet av den internasjonale verneorganisasjonen IUCN.

Fjellreven lever i høyfjellsområder på den nordlige halvkule. Arten var tidligere en vanlig art i Norge. Beregninger tyder på at vi kan ha hatt ca. 1000 reproduserende fjellrevpar på 1800-tallet. Omfattende jakt førte imidlertid til at bestanden ble redusert til svært lave nivåer. Fjellreven ble fredet i Norge i 1930.

Fjellrev er knyttet til høyereliggende fjellområder, og bestanden i Norge er i dag delt i små, relativt isolerte områder med liten utveksling av individer. I Sør-Norge har det de senere årene vært en positiv utvikling for fjellrev som følge av utsetting. I 2010 var det i underkant av 50 individer i Norge s. Totalt er den voksne fjellrevbestanden nå oppe i om lag 125 individer.

Til toppen