EU vil ha strengere regler for skipsopphogging

Europakommisjonen ønsker fortgang i gjennomføringen av FN-konvensjonen om skipsopphogging, og foreslår å iverksette regelverket i EU umiddelbart.

Forslaget ble lagt frem 23. mars og skal sikre at skip som er flagget i medlemslandene, får en forsvarlig sluttbehandling når de hogges opp. I dag ender 90 prosent av kasserte EU-flaggede skip i ikke OECD-land.

– EØS-relevansen av rettsaken må vurderes nærmere fordi den primært gjelder forholdet til tredjeland, sier miljøråd Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen. 

Ender opp i Asia
Europakommisjonen baserer sin forordning på kravene til FNs skipsfartsorganisasjon, IMO, som ble vedtatt i 2009. Den såkalte Hong Kong-konvensjonen, der Norge har vært sterkt involvert, skal sikre miljø, helse og sikkerhet av kasserte skip.

I OECD er det bare Tyrkia som driver opphogging. De aller fleste skipene – hele 95 prosent av verdenstonnasjen – hogges opp i India, Bangladesh, Pakistan og Kina. I disse landene har denne virksomheten hatt store helse- og miljøkonsekvenser. Ifølge fagdirektør Sveinung Oftedal i Miljøverndepartementet hogges det meste opp i India.

I uttakt med medlemslandene
Hong Kong-konvensjonen krever at det utarbeides en oversikt over helse- og miljøfarlige komponenter i skipene, verifisering og sertifisering av skipene, i tillegg til at opphuggingen skjer på godkjente opphoggingsanlegg.

– Europakommisjonen var nok noe i uttakt med medlemslandene en periode når det gjaldt hvilket regelregime som burde gjelde globalt og i Europa. Etter hvert fikk den en bedre forståelse for Hong Kong-bestemmelsene. Det er positivt at Kommisjonen har lagt seg på konvensjonens regelverk. Gjennom denne forordningen sier man at EUs medlemsland bør slutte seg til konvensjonen, sier Oftedal.

Strengt sanksjonssystem
Europakommisjonen ønsker også å etablere lister over godkjente behandlingsanlegg, og vil ha et strengt sanksjonssystem ved overtredelser.

– Kravene til behandlingsanleggene synes å være noe strengere enn i Hong Kong-konvensjonen, sier miljøråd Kroepelien.

Hong Kong-konvensjonen om skipshogging har ennå ikke trådt i kraft. Det skjer først når minst 15 land, som representerer mer enn 40 prosent av verdensflåten og har en opphoggingskapasitet på mer en tre prosent av verdenstonnasjonen, ratifiserer avtalen.

Foreløpig har ingen land ratifisert konvensjonen, men Norge ligger godt an i forberedelsene.  

Til toppen