EU vil modernisere regelverket for offentlige anskaffelser

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen arrangerte 30. juni en konferanse om modernisering av regelverket for offentlige anskaffelser. Forslaget fra Kommisjonen vil foreligge før årsskiftet og vil bli høyt prioritert av det danske EU-formannskapet første halvår 2011. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

Konferansen gav et nyttig innspill til Kommisjonens videre arbeid med å utarbeide et utkast til oppdatering av regelverket. Kommissær for EUs indre marked, Michel Barnier, la vekt på å ta vare på det som er bra, og samtidig forbedre det som trengs å forbedres. Kommisjonen vil drøfte nærmere planene om oppdatering av regelverket i sin arbeidsstruktur, hvor Norge også deltar. Neste møte er berammet til midten av september 2011.

Dette er hovedpunktene fra konferansen:

  • Kommisjonen ved Generaldirektoratet for Det indre marked arrangerte 30. juni en konferanse med 500 deltakere for å få innspill til arbeidet med modernisering av regelveket for offentlige anskaffelser.  Synspunktene fra høringsrunden ble bekreftet og det er ulike syn på hvordan og i hvilken grad det er et behov for å modernisere regelverket.  Kommissær Barnier bekreftet at Kommisjonens plan er å legge fram en pakke med forslag innen utgangen av året og disse forslagene må være ambisiøse og realistiske.

  • Mest skeptisk til en revisjon av regelverket var representantene fra næringslivet og fra EUs sosiale og økonomiske komité, mens en fra EUs regionkomité og flere representanter fra myndighetene så dette som viktig. Lederen av Europaparlamentets komité for indre marked og forbrukersikkerhet (IMCO), Malcolm Harbour, var en klar talsmann for et slikt syn.  Også IMCOs rapportør, Heidi Rühle, var på samme linje. 

  • Den nederlandske visestatsminister og økonominister Maxime Verhagen, og den danske departementsråd Michael Dithmer fra det danske økonomidepartementet delte kommissær Barniers syn om behovet for en reform. Fra dansk side ville dette være en av topprioriteringene under det danske EU-formannskapet i første halvår 2012. Blant andre medlemsland som uttalte seg på konferansen var det ulike syn.

  • De som er skeptiske til en revisjon av regelverket, mener at det kun har vært i kraft i fem år, og frykter også at reglene skal bli for fleksible slik at EU-traktatens målsetting med proporsjonalitet og ikke-diskriminering svekkes. Frykten er at en endring av dagens system kan føre til for stor fleksibilitet og for mye skjønn.

  • Det kom også ulike signaler om ønske om endring av terskelverdi, der hvor blant andre Storbritannia og Nederland ønsket dette, mens en fra industrien side var skeptisk til dette.

  • På konferansen var det for øvrig bred enighet om at en ikke skal benytte bindende krav i regelverket for anskaffelser for å fremme utviklingen av andre politikkmål.  

  • Generaldirektør Jonathan Faull i Generaldirektoratet for det indre marked bekreftet i sin oppsummering at dagen hadde imøtekommet Kommisjonens forventninger, med klare – men ikke alltid sammenfallende – budskap.

Link til kommissær Barniers innlegg her, og til konferanseprogrammet her.