Vi har et nært forhold til EU

Norge er ikke med i EU, men ønsker å delta så nært som mulig i EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland (H)

Nestlederen i Europabevegelsen i Vestfold, Jonfinn Bremnes, skriver i Sandefjords blad at norsk sikkerhet og forsvarsevne vil bli best ivaretatt ved å knytte oss tettere til EU. Det er ikke overraskende at Europabevegelsen ønsker å knytte oss tettere til EU. La meg minne om at Norge ikke er medlem i EU, men at vi likevel samarbeider tett med organisasjonen – også når det gjelder forsvar.

Vi har deltatt i flere EU-ledede militære operasjoner. Vi har regelmessige sikkerhetspolitiske konsultasjoner med EU. Gjennom EØS-avtalen er vi en del av det europeiske markedet for forsvarsmateriell. Vi følger det samme regelverket for forsvarsanskaffelser som EU-landene. Vi deltar aktivt i europeisk samarbeid om utvikling, anskaffelse og drift av militære kapabiliteter. Vi har et tett samarbeid med European Defence Agency, der vi også er en stor bidragsyter til flere forsknings- og teknologiutviklingsprosjekter. Som en følge av dette har Norge, som eneste ikke-EU land, fått anledning til å delta i EUs forberedende program for forsvarsforskning (Preparatory Action on Defence Research). 

Ja, EU-landene tenker nå nytt om forsvarssamarbeidet. Det siste året har vi sett en ny dynamikk når det gjelder utviklingen av EUs felles sikkerhets – og forsvarspolitikk. De har lansert flere konkrete forslag, som etableringen av EUs forsvarsfond og forslaget om permanent strukturert samarbeid (PESCO).  PESCO er i utgangspunktet forbeholdt EU-medlemmer, men vi følger utviklingen nøye også her for å ivareta norske interesser på best mulig måte.  

Vi støtter at EU får en større rolle på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Dette vil være et europeisk bidrag til bedre transatlantisk byrdefordeling – altså at Europa tar en større del av ansvaret og kostnaden for å forsvaret vårt eget territorium. Samtidig er det viktig at en større rolle for EU skjer i forståelse og samarbeid med NATO. EU og NATO har kapasiteter og strukturer som  vil bidra til økt sikkerhet og evne til å håndtere fremtidige kriser, når man utnytter dem på beste måte – sammen. Det er derfor viktig å videreutvikle samarbeidet mellom EU og NATO.  

NATO er og forblir Norges forsvarsallianse, og garantisten for vår sikkerhet. Men vi skal samtidig ha et nært og godt samarbeid med våre naboer og allierte i Europa – også gjennom EU.

Publisert i Sandefjords blad 08.12.2017