Europa med sterkt signal i forhandlinger om global markedsmekanisme for utslipp i internasjonal luftfart

FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) har besluttet karbonnøytral vekst som sektormål for internasjonal luftfart etter 2020. Medlemslandene i ICAO tar sikte på å etablere en global markedsmekanisme for kjøp av utslipp fra andre sektorer, som sammen med andre miljøtiltak skal bidra til å oppnå målet. Saken kommer opp til avgjørelse på ICAOs generalforsamling i månedsskiftet september/oktober.

Europeiske stater samarbeider igjennom European Civil Aviation Conference (ECAC) om posisjoner i forkant av generalforsamlingen.  I en erklæring vedtatt i Bratislava 3. september 2016 uttrykker de 44 medlemsstatene i ECAC felles ambisjon om å tiltre en fremtidig global markedsmekanisme på nærmere betingelser allerede fra den første fasen, som er planlagt å starte i 2021 og vare i fem år.

– Europa kommer nå med et sterkt signal i forkant av de viktige diskusjonene om markedsmekanismen på ICAOs generalforsamling i høst, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det er nå viktig at flest mulig andre stater slutter seg til mekanismen fra starten, for å følge opp Paris-avtalen, nå den internasjonale luftfartssektorens klimamål, men også for å sikre mest mulig like konkurransevilkår mellom flyselskapene, sier Solvik-Olsen.

For mer informasjon, se:

Til toppen