Europakommisjonen forventer BNP-vekst

Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen har presentert oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen i EU for 2015 og 2016. De forventer en vekst i BNP på 1,7 prosent i 2015 og 2,1 prosent i 2016. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

BNP-veksten i EU samlet er anslått til 1,7 prosent i 2015 og 2,1 prosent i 2016. Foto: EU 2015
BNP-veksten i EU samlet er anslått til 1,7 prosent i 2015 og 2,1 prosent i 2016. Foto: EU 2015

Etter to år på rad med fall i bruttonasjonalprodukt (BNP), hadde euroområdet en vekst på 0,8 prosent i 2014. I Europakommisjonens vinterprognoser, som ble publisert 5. februar, ventes denne å øke til 1,3 prosent i 2015 og 1,9 prosent i 2016. Anslagene er oppjustert med 0,2 prosentpoeng for begge år fra Europakommisjonens høstprognose.

BNP-veksten i EU samlet er anslått til 1,7 prosent i 2015 og 2,1 prosent i 2016. Anslagene er for første gang på flere år oppjustert sammenlignet med forrige prognose.

Svak utvikling for innenlandsk etterspørsel

Den svake utviklingen de siste årene skyldes i første rekke at den innenlandske etterspørselen, særlig investeringene, har utviklet seg svakt. Privat konsum har imidlertid vært den viktigste drivkraften for BNP-veksten fra 2014. Lavere energipriser, svekket euro, ytterligere pengepolitiske lettelser gjennom Den europeiske sentralbankens kjøp av statsobligasjoner og Juncker-kommisjonens investeringsplan ventes å bidra til at BNP-veksten tar seg opp, særlig fra 2016

Arbeidsmarkedet ventes fortsatt å utvikle seg relativt svakt i euroområdet – med en nedgang i arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken på kun 1,5 prosentpoeng fra toppen i 2013 til 2016. Ledigheten ventes å ligge over 10 prosent i hele anslagsperioden.

Fall i energiprisene gir forventet euro-prisfall

Kommisjonen legger nå til grunn prisfall på 0,1 prosent i euroområdet fra 2014 til 2015 – i hovedsak som følge av fall i energiprisene. Konsumprisindeksen ventes å snu fra minus til pluss gjennom 2015 for så å ta seg ytterligere opp i 2016.

Det offentlige budsjettunderskuddet i euroområdet har blitt betydelig redusert fra toppen i 2009 med 6,3 prosent av BNP til 2,9 prosent i 2013. Kommisjonen legger til grunn at underskuddet avtar ytterligere – om enn i noe svakere takt enn de siste årene - til 1,9 prosent av BNP til 2016.

Kommisjonen vurderer at usikkerheten i anslagene har økt. De negative risikoelementene har økt samtidig som det nå er flere utviklingstrekk som kan bidra til at veksten blir høyere enn lagt til grunn. Alt i alt er imidlertid fortsatt risikoen størst for at utviklingen blir svakere enn lagt til grunn.

Les hele rapporten fra EU-delegasjonens finansråd Bjarne Stakkestad her.