Europaparlamentet debatterte migrasjon og Schengen-regelverket

Europaparlamentet avholdt 10. mai en debatt om migrasjonsspørsmål og Schengen-regelverket. Bakteppet for debatten er den ustabile situasjonen i Nord-Afrika, som har skapt en strøm av flyktninger og migranter, i første rekke til Sør-Italia og Malta. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Europaparlamentet.

Italia har valgt å utstede mange tunisiske migranter med midlertidige italienske oppholdstillatelser, noe som har ført til økt press også mot Frankrike, som har svart med å true med gjeninnføring av grensekontroll på grensen mot Italia. Italias statsminister Berlosconi og Frankrikes president Sarkozy har skrevet et felles brev til Kommisjonen om dette, hvor de ber om at man vurderer muligheten for en slik gjenintrodusering av grensekontroll i spesielle tilfeller.

I ekstraordinære tilfeller
Europakommisjonen har nettopp fremmet en egen melding om migrasjonsspørsmål, hvor også disse spørsmålene berøres. I forhold til den interne grensehåndhevingen innenfor Schengen-området sies det at det må vurderes hvorvidt man i enkelte helt ekstraordinære tilfeller skal kunne åpne en slik gjeninnføring av intern grensekontroll. Forutsetningen må ifølge Kommisjonen være at alle andre muligheter først er utprøvd, at ordningen må være av midlertidig karakter og at en beslutning om dette må tas på europeisk og ikke på nasjonalt nivå.

Den ungarske europaminister Gyori innledet på vegne av formannskapet, mens Kommisjonen var representert ved både kommisjonspresident Barroso og kommissær for innenrikssaker Cecilia Malmström.

Hensyn til reisefrihet og intern sikkerhet
Gyori viste i sitt innlegg til det ekstraordinære rådsmøtet for justis- og innenrikssaker, som vil finne sted 12. mai. Hun håpet at rådsmøtet, sammen med forslag fra Kommisjonen, ville kunne danne grunnlag for konkrete beslutninger på toppmøtet i slutten av juni som svar på utfordringene som følge av migrasjonsstrømmen fra Nord-Afrika. I forhold til det konkrete spørsmålet om gjeninnføring av intern grensekontroll, nøyde hun seg med å si at Rådet må se på muligheten for å balansere hensynet til reisefriheten med behovet for intern sikkerhet, og at eventuelle kriterier for å gjeninnføre en grensekontroll må være basert på objektive kriterier. 

Endring og styrking av Schengen-regelverket         
Kommisjonspresident Barroso understreket megest sterkt i sitt innlegg betydningen av reisefriheten innenfor hele Schengen-området. Han la til at dette er en av bærebjelkene i hele EU-samarbeidet, både på grunn av den store symbolverdien og rent økonomisk, i forhold til den videre utviklingen av det indre marked.

Barroso varslet at Kommisjonen i løpet av kort tid vil komme med en del konkrete forslag til endring og styrking av Schengen-regelverket som en presisering og oppfølging av forslagene som allerede ble presentert i fjor, i tillegg til det som allerede foreligger i den ovennevnte meldingen fra forrige uke. Han understreket at poenget fra Kommisjonens side vil være å styrke den fellesskaplige dimensjonen og kontrollen med håndhevingen av regelverket, ikke å svekke eller uthule det.

Videre la han vekt på behovet for en bedre byrdefordeling mellom medlemsstatene, før han nok en gang understreket at man fra Kommisjonens side ikke vil gå med på å la medlemsstatene selv bestemme å gjeninnføre grensekontroll ut fra egne nasjonale interesser.

Viktig med reisefrihet 
Reaksjonene i parlamentet var stort sett som forventet. Samtlige av de store partigruppene la stor vekt på betydningen av reisefriheten innenfor Schengen-området, og at man vil gjøre alt som er nødvendig for å sikre at denne retten ikke blir uthulet.

Det ble også vist til at det allerede i dag foreligger en mulighet til å gjeninnføre grensekontroller i visse svært begrensede tilfeller, og det ble stilt spørsmål om hvorvidt Kommisjonens forslag på dette området i realiteten innebærer en presisering eller begrensing av denne retten eller hvorvidt man ser på dette som en ny mekanisme som vil komme i tillegg til den allerede eksisterende ordningen. I sistnevnte tilfelle vil man møte sterk og samlet motstand fra et klart og relativt tverrpolitisk flertall i parlamentet.

Det ble fra svært mange hold også understreket at den nåværende situasjonen, med omlag 25 000 tunisiske migranter i Italia ikke på noen måte kan sies å være en slik ekstraordinær situasjon som kan rettferdiggjøre denne type tiltak på grensen mellom Frankrike og Italia.

Kommissær Malmström ga ikke noe helt entydig svar på dette i sitt tilsvar til debatten, men hun gjentok Barrosos forsikringer om at hensikten fra Kommisjonens side hat vært, og er, å styrke den fellesskaplige styringen med Schengen-regelverket, og at man ikke vil akseptere medlemsstaters forsøk på å begrense eller uthule den fundamentale reisefriheten innenfor Schengens yttergrenser.

 

Til toppen