Europaparlamentet diskuterte migrasjon

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

Migrasjonsspørsmål, personvern, EUs langtidsbudsjett og Aung San Suu Kyis mottagelse av Sakharov-prisen var blant temaene på forrige ukes plenumssesjon i Europaparlamentet. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

Europaparlamentet holdt sin andre av to plenumsesjoner i oktober i Strasbourg i uke 43. Foto: European Union 2013

Migrasjonsspørsmål, personvern, EUs langtidsbudsjett og Aung San Suu Kyis mottagelse av Sakharov-prisen var blant temaene på forrige ukes plenumssesjon i Europaparlamentet. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

Europaparlamentet holdt sin andre oktobersesjon i Strasbourg i uke 43.

I debatten om prioriteringer forut for møtet i Det europeiske råd, gikk flere av lederne i de politiske gruppene i rette med medlemslandenes nølende tilnærming til migrasjonsspørsmål og brukte sterkt språk om behovet for at EU handlet nå. De mente Det europeiske råd burde ha prioritert saken langt høyere.

I uttalelsen som ble vedtatt om Lampedusa, understrekes det at EU og medlemslandene må gjøre mer for å forebygge tap av menneskeliv til sjøs. Lovlig migrasjon til Europa er å foretrekke fremfor ulovlig. EU og medlemslandene oppfordres til å endre lover for å sikre at de som redder liv, ikke blir straffet.  Europakommisjonens forslag om en lete- og redningsoperasjon fra Kypros til Spania støttes.

Tanken om å opprette en arbeidsgruppe om migrasjonsstrømmer i Middelhavet ble støttet som et første skritt mot en mer ambisiøs tilnærming. Rådet for den europeiske union og Europakommisjonen blir bedt om å vurdere å opprette en EU-kystvakt. Videre oppfordres det til bedre koordinering av EUs tiltak og resurser, inkludert grenseovervåkingsbyrået Frontex og Europol. Det blir også bedt om mer midler til Frontex.

Parafraserte Charles de Gaulle
Ellers vakte det en viss oppsikt på tilhørerbenken da et medlem av den konservative grupperingen European Conservatives and Reformists (ECR) parafraserte Charles de Gaulle og hevdet at man i stedet har fått et «EU of the NGOs, by the NGOs for the NGOs» med overdreven fokus på sosiale og miljømessige spørsmål. En debattant fra Europe of Freedom and Democracy (EFD) viste til meningsmotstandernes underliggende frykt for voksende euroskeptiske strømninger og tok avstand fra felles symboler som EUs flagg og hymne.

Kontrasten mellom store ord og manglende økonomisk oppfølging fra medlemslandene i Rådet for den europeiske union ble betegnet som kynisk, både når det gjaldt Lampedusa og andre viktige spørsmål. Etter planen skulle det vært avstemning om langtidsbudsjettet (MFF) under denne sesjonen, men avstemningen ble utsatt til novembersesjonen.  I flere av innleggene ble Rådet for den europeiske union anklaget for å drive utpressingstaktikk. Budsjettstriden synes å virke samlende på de store politiske grupperingene. President José Manuel Barroso i Europakommisjonen oppfordret både Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union til å legge større vekt på å samarbeide i budsjettspørsmål.

Europaparlamentet motsatte seg budsjettkutt
I avstemningen om EUs budsjett for 2014 motsatte Europaparlamentet seg forslag fra Rådet for den europeiske union om kutt i forskning, sysselsetting og humanitær bistand. Europaparlamentet og Rådet har nå 21 dager på seg til å komme fram til enighet. Avstemningen blir sett i sammenheng med uenigheten om langtidsbudsjettet.

Etterlyste en mer pro-aktiv utenrikspolitikk
Klarere prioriteringer og en mer pro-aktiv utenrikspolitikk ble etterlyst i debatten om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk. EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton holdt en lang redegjørelse som dels fremhevet engasjementet overfor EUs naboland i sør og øst, dels strategiske relasjoner med andre verdensdeler.  Redegjørelsen ble godt mottatt av de største politiske grupperingene.

Serbia/Kosovo og Irak ble trukket fram som eksempler på hvor vellykket det er når Europa snakker med én stemme. Det ble gjentatte ganger vist til at 70 prosent av EUs innbyggere ønsker mer felles utenrikspolitikk, andelen er langt høyere enn for andre politikkområder.

Manglende evne til å løse Kypros-striden ble imidlertid trukket fram i flere innlegg, sammen med Gibraltarspørsmålet. Selv om betydningen av et godt forhold til USA ble trukket fram, benyttet også flere anledningen til å kritisere USAs manglende troverdighet når det gjaldt menneskerettigheter og personvern. Euroskeptikerne mente at den felles utenrikspolitikken var en myte, det eneste man hadde var enkeltlandenes utenrikspolitikk. De ble imidlertid minnet om Aung San Suu Kyis tale da hun endelig kunne motta Sakharov-prisen fra 1990 dagen før.

EUs marineoperasjon Atalanta, som bekjemper piratvirksomhet på Afrikas Horn, ble også trukket fram som vellykket.

Ser fram mot toppmøte i desember
Raskere avgjørelser i den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken ble etterlyst. Desembermøtet i Det europeiske råd om fremtiden til Europas forsvar var en anledning til å se nærmere på EUs strategiske mål. Der burde man komme fram til et felles veikart med tidsfrister for kjernemål, inkludert en hvitbok som kunne utgjøre et felles grunnlag for nasjonale sikkerhets- og forsvarsgjennomganger.

Ashton oppsummerte selv debatten slik: Noen så med tilfredshet på EUs voksende evne til å handle. Noen var frustrerte og ønsket mye mer enn Lisboatraktaten ga rom for. Noen ønsket å rekke opp det som var knyttet sammen i Lisboa.

Oppfordret til å suspendere bankdata-avtale
Europaparlamentet oppfordret til å suspendere EUs TFTP- avtale med USA om bankdata med sikte på å oppspore finansiering av terrorister. Bakgrunnen var påstandene om at den amerikanske nasjonale sikkerhetsmyndigheten NSA har tappet persondata håndtert av det belgiske selskapet SWIFT. Personvernhensyn ble trukket fram som avgjørende.

Den største konservative gruppen, European People’s Party (EPP), stemte imidlertid mot, og tilla muligheten til å oppdage finansiering av terrorisme større vekt. Europaparlamentet har ikke myndighet til å si opp denne avtalen.

Stemte over forslag til nytt personvernregelverk
Styrking av personvernet var også langt framme da Europaparlamentets komite for borgerrettigheter, justis- og innenrikssaker stemte over endringsforslagene til Europakommisjonens forslag til nytt personvernregelverk (datadirektiv).

Sentrale punkt fra komiteens side gjelder klarere regulering av datautveksling med tredjeland, høyere bøter for firmaer som bryter reglene, rett til å bli slettet og krav om samtykke for å kombinere ulike persondata. Nå kan forhandlingene med Rådet for den europeiske union starte, så må saken tilbake til Europaparlamentet. Det er håp om, men langt fra sikkert, at det kan fattes vedtak før parlamentsvalget i mai.

Vedtok regler for tildeling fra det europeiske maritime og fiskerifond
Europaparlamentet vedtok regler for tildeling av midler fra det europeiske maritime og fiskerifond. Fondet er på 6,5 milliarder euro og skal benyttes til å øke sikkerheten, arbeidsmiljøet, datainnsamling og havneforhold.

Til toppen