Europaparlamentet pågående i klimapolitikken

Klimakommissær Connie Hedegaard la særlig vekt på at utslippskuttene i 2050 må tas i egen økonomi da hun møtte miljøkomiteen i Europaparlamentet under komitémøtet 23.-25. mai. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer om dette og andre klimarelaterte saker som var oppe på komitémøtet.

Hedegaard snakket også om behovet for et paradigmeskifte i synet på billige tiltak i tredjeland som hun mener ikke er en opsjon for overgang til en karbonfri økonomi.

Utfordret av parlamentarikerne
Under møtet redegjorde Hedegaard for fremdriften med arbeidsprogrammet for 2011, herunder veikartet mot en lavkarbonøkonomi i 2050, det omfattende arbeidet med oppfølgingen av EUs kvotehandelssystem og de globale forhandlingene. Det virker som om Kommisjonens såkalte LULUCF-rapport som omhandler skog, klima og dyr- og planteliv, er utsatt til slutten av 2011, mens arbeidet med indirekte arealkonsekvenser skal oppsummeres i en melding før sommeren.

På skipsfartssiden gjentok hun behovet for regional tilnærming i lys av situasjonen Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO). Hun vil i 2012 legge frem forslag og har ikke tatt stilling til virkemiddelvalg. Endelig arbeidsprogram for 2012 er ikke klart.

I spørsmålsrunden ble hun særlig utfordret på indirekte arealkonsekvenser, forhandlingssituasjonen med Kina, tjæresand og sektorpolitikk som landbruk og energi, uten at Hedegaard kom med nye avklaringer på substansen. Dialogen med Kina er viktig, men det er vanskelig å identifisere klare resultater. Konflikten med Kina om flytrafikken i EUs kvotesystem er en problemstilling som får økt betydning. Hedegaard holder fast på EUs tilnærming, men ønsker bedre dialog og gjerne EU-samarbeid for eventuelle tilsvarende grep i Kina. Hun viste ellers til prosessene på de ulike enkeltområdene og viktigheten av å holde oppe det politiske trykket på klimaområdet mer generelt.

Utsetter indirekte arealbrukskonsekvenser
Enhetssjef Philip Owen i Kommisjonen redegjorde for status i arbeidet med bærekraftskriterier for biodrivstoff som tar hensyn til indirekte arealbrukskonsekvenser. Han forsvarte utsettelsene med å komme med konkrete forslag på området, og kunne ikke bekrefte om en lenge ventet melding fra Kommisjonen vil være klar før sommeren som planlagt. Det ble en spørsmålsrunde som viste at parlamentarikerne er ganske utålmodige og beskylder Kommisjonen for trenering. De oppfordret Kommisjonen til å sette fart på arbeidet idet de viste til tidligere dialog om temaet.

Resolusjon om 30 prosent utslippskutt
Som forventet vedtok komiteen en resolusjon med oppfordring om at EU skal gå opp fra 20 prosent til 30 prosent reduksjonsmål i 2020. Resolusjonen ble vedtatt med 44 mot 14 stemmer der én parlamentariker avsto. I resolusjonen legges det vekt på de økonomiske og helsemessige gevinster ved et slikt ambisjonsnivå ved siden av de miljømessige fordelene. Resolusjonen vil trolig også gå gjennom i plenum.

Til toppen