Europaparlamentet positiv til skatt på finanstransaksjoner

Rapport fra finansråd Tor Lande, EU-delegasjonen

Et flertall i Europaparlamentet er positiv til innføring av en transaksjonsskatt for finanssektoren (FTT) i EU. Det har derimot vært svært vanskelig å oppnå enstemmig enighet blant medlemslandene, noe som er et krav for at forslaget fra Europakommisjonen skal bli vedtatt. Finansråd Tor Lande rapporterer.

Da Europaparlamentet møttes til plenumssesjon i Strasbourg 23. mai, stemte 487 for, 138 imot og 46 avsto fra å stemme over en rapport som er meget positiv til innføring av en transaksjonsskatt (FTT) i EU. Rapporten, som er utarbeidet av greske Anna Podimata (sosialdemokrat), går langt i å støtte Europakommisjonens forslag til transkaksjonsskatten som ble lagt fram i september 2011. Forslaget til Podimata kan leses i sin helhet her.

Det har vist seg svært vanskelig å oppnå enstemmighet i Rådet, som er et krav for at forslaget skal bli vedtatt, og ingenting tyder på at forslaget slik det ligger nå har noen mulighet å oppnå enstemmighet. Europaparlamentet støtter her imidlertid langt på vei Europakommisjonens forslag om en bredbaset transaksjonsskatt på finanssektoren med en sats på 0,1 prosent på aksjer og obligasjoner og 0,01 prosent for derivater.

Forslag om et utstedelsesprinsipp
Europaparlamentet går på enkelte punkter lenger enn Europakommisjonen. Eksempelvis gjelder dette Europakommisjonens forslag om at alle transaksjoner skal beskattes såfremt en av finansinstitusjonene er hjemmehørende i EU. Europaparlamentet ønsker her å gå enda lenger og foreslår et såkalt utstedelsesprinsipp (”issuance principle” )som skal innebære at også  finanstransaksjoner som opprinnelig er utstedt i EU skal omfattes av skatten selv om det aktuelle transaksjonen gjelder to finansinstitusjoner som ikke er hjemhørende i EU. Videre foreslår Europaparlamentet at transaksjonen i seg selv ikke vil være juridisk sikret dersom partene forsøker å unndra skatten.

Europaparlamentet ønsker at flest mulige EU-land skal innføre skatten, men ser problemer dersom kun et lite antall ønsker dette. Sosialdemokraten Podimata sier blant annet: EU har de største finansielle markedene, så det er opp til EU å gjøre de første stegene mot en mer global skatt. Videre sier Podimata at vi kan ikke bli holdt som gisler av en håndfull EU-stater som ikke ønsker skatten. De siste meningsmålingene viser at 66 prosent av befolkningen i EU er positive til transaksjonsskatt.

Ønsker ingen øremerking
På noen punkter vil ikke Europaparlamentet gå så langt som Europakommisjonen. Blant annet ønsker de at pensjonsfond skal unntas. Når det gjelder hvordan provenyet fra skatten skulle brukes, så er det ikke noe krav fra Europaparlamentet at inntektene skal øremerkes til EU-budsjettets inntektsside, men det framheves at en slik øremerking vil kunne redusere bruttonasjonalinntekt-bidragene fra medlemslandene med opp mot 50 prosent. Europaparlamentets pressemelding om transasksjonskatt kan lese her. 

I en kommentar samme dag sier kommissær for skatt Algirdas Semeta seg meget fornøyd med Europaparlamentets brede støtte til Europakommisjonens forslag. Han sier at det nå er opp til finansministrene å følge opp forslaget fra Europakommisjonen raskt og sier at dette forventes av EUs borgere og nå også Europaparlamentet, les Semetas pressemelding her.

Rådet sitter med makten
Til tross for at Europakommisjonen og Europaparlamentet nå i stor grad er enige om forslaget og også den folkelige støtten er til stede, er det her liten grunn til å tro at motstanden fra en rekke medlemsland i Rådet vil endres av dette. Så lenge det er krav om enstemmighet for å innføre skatteregelverk innen EU ligger makten her i Rådet. Saken vil komme på agendaen også i framtidige ECOFIN-møter, og utviklingen så langt er at man istedet for en transaksjonsskatt ser det som mer realistisk å vurdere andre typer beskatning av denne sektoren.

Til toppen