Enhetlig beskyttelse av oppfinnelser

Av næringsråd Lars Erik Nordgaard og Anette A. Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Etter 40 års forhandlinger får EU et nytt og enhetlig regime for beskyttelse av oppfinnelser. Dette vil redusere patentkostnadene, gi bedre beskyttelse, gjøre patentprosessen enklere og landene som deltar mer konkurransedyktige.

EU får et nytt og enhetlig regime for beskyttelse av oppfinnelser. 25 EU-land deltar. Illustrasjon: Morguefile

I tre avstemninger den 11. desember godkjente Europaparlamentet den såkalte patentpakken som ble vedtatt av EUs konkuranseevneråd dagen før. Den består av regelverket for et enhetlig patent og språkregime og en avtale om en patentdomstol.

Reduserer byråkratiet
Det nye enhetspatentet blir gyldig i alle 25 deltakende EU-land fra tidspunktet patentet blir gitt. Dermed reduseres administrative byrder for patenthaver. Behovet for oversettelse blir redusert, siden patentet utformes kun på tre språk: engelsk, fransk og tysk. I dag må et patent oversettes til nasjonale språk i alle land patentet skal gjelde i. Uenighet om språk er en av årsakene til at Italia og Spania ikke deltar i enhetspatentet.

Kostnadene blir også redusert, da det blir ett gebyr for hele området. I tillegg fører enhetspatentet til en enhetlig rettslig prosedyre for de 25 landene. Hverken de to forordningene eller avtalen om enhetlig patentdomstol er åpne for deltakelse for andre enn EUs medlemsland, men Italia og Spania vil kunne knytte seg til patentet.

Viktig for næringsutvikling
Det har tatt lang tid å bli enige om enhetspatentet. Forsøkene på å skape et europeisk enhetspatent går tilbake til 1970-årene. Problemene skyldes ikke bare uenighet om språkregime, men det har vært krevende for medlemstatene å bli enige et ensartet rettssystem med et eget domstolvesen utenfor nasjonal kontroll samt plassering av institusjonene.

Enhetspatentet vil utgjøre en sentral hjørnestein i det indre marked og vil bety mye for næringsutviklingen i EU, ikke minst for små- og mellomstore bedrifter som vil få en enklere ordning å forholde seg til gjennom én søknad om beskyttelse av en oppfinnelse. Det er antatt at patentet vil stimulere til forskning og innovasjon og dermed bidra til økonomisk vekst i Europa.

Betydning for Norge
De to forordningene, som nå er vedtatt på grunnlag av reglene om styrket samarbeid, er ikke EØS-relevante. Enhetspatentet vil derfor ikke gjelde i Norge.

Norske foretak vil kunne søke enhetspatenter på lik linje med EU-bedrifter. Dette vil da gjelde i de 25 deltakende EU-landene, men ikke i Norge. Norske selskaper kan søke om enhetspatent fra Norge eller gjennom et datterselskap etablert i et av deltakerlandene. For å få patentbeskyttelse i Norge, må man fortsatt søke om patent hos norske myndigheter.

Det nye enhetspatentet er beslektet med, men er forskjellig fra, Det europeiske patent som blir gitt av Det europeiske patentbyrået (EPO) i henhold til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC). Til sammen 38 land, deriblant alle EU-landene og Norge, er medlemmer i EPO.

Søker en norsk bedrift patent gjennom EPO, må dette oversettes til alle gjeldende språk i de landene man søker beskyttelse i, og det må betales avgift i hvert land. Norske aktører som ønsker et tradisjonelt europeisk patent gjennom EPO vil ikke bli berørt av det nye enhetspatentet.

Til toppen