EUs årlige miljøpolitiske rapport lagt frem

Kommisjonen la 11. august frem EUs årlige miljøpolitiske rapport. Rapporten viser en rekke positive politiske trekk, men negativ statistikk særlig for naturmangfold.

Kommisjonen la 11.august frem EUs årlige miljøpolitiske rapport i samsvar med det 6. Miljøhandlingsprogrammet. Rapporten gjennomgår politikkutvikling og utviklingen i miljøtilstand.

Rapporten finnes i sin helhet her:  Pressmelding kan leses her.

Hovedpunkter fra rapporten er:
• En rekke nye politiske grep på klimaområdet i 2009 og EU nådde reduksjonsmålet for 2010 på 8 prosent fra 1990. Globale forhandlinger nå avgjørende.
• Manglende politikk og virkemidler på naturmangfoldområdet. Nedslående statistikk: tap av fuglearter, fragmentering og ødeleggelse av habitater fortsetter 
• Manglende politikk og virkemidler for grønn økonomi og ressursbruk – behov for klare mål, indikatorer og strategi med virkemidler

Til toppen