Møte mellom EUs finans- og økonomiministre

Les om denne ukens møter mellom EUs finansministre (Ecofin) og Eurogruppen i forhåndsrapporten fra finansråd Kari Anita Syverud.

Forhåndsrapport: Møter i Eurogruppen og Ecofin 18.-19. oktober i Luxembourg

Rådet for finans- og økonomiministre (Ecofin) skal forberede toppmøtet i Det europeiske råd (DER) 28. -29. oktober. Særlig gjelder dette spørsmålet om bankavgifter og skattlegging av finanssektoren. I tillegg skal finansministrene forberede et felles standpunkt (ToR) til G20 finansministermøtet i Sør-Korea 22.-23. oktober. I forbindelse med møtene arrangeres også siste møte i Van Rompuys arbeidsgruppe for økonomisk styring.

Saker på dagsorden i Ecofin (med unntak av rene skattesaker);

Forberedelser til G20-møtet
EU lager en kort felles tilnærming til G20-møtene. Den felles tilnærmingen, eller ”Terms of Reference”, utgjør mandatet for aktørene som møter på vegne av EU; det belgiske formannskapet, Kommisjonen og Den europeiske sentralbanken.

Budsjettrammeverk for stabile offentlige finanser
Rådet skal fortsette diskusjonen om nasjonale budsjettrammeverk. Diskusjonen tar utgangspunkt i en rapport om budsjettrammeverket i tre utvalgte land; Sverige, Nederland og Østerrike. Ifølge rapporten har budsjettrammeverkene i disse landene gitt gode resultater og har en del felles trekk.

Bankavgifter og skatter på finanstransaksjoner
Rådet skal ta stilling til en rapport om bankavgifter og skattlegging av banksektoren. Formålet er å informere Det europeiske råd (DER) om hva man har gjort på dette området og prosessen framover. Diskusjonen om bankavgifter baserer seg på et forslag fra Europakommisjonen om nasjonale avgifter på bankvirksomhet til finansiering av avviklingsfond. Flere medlemsstater har allerede innført slike avgifter, men utformingen og formålet varierer mellom landene. Det er ikke enighet om en felles tilnærming. Rapporten berører videre skatt på finansielle transaksjoner.

Reformen av tilsynet med finansmarkedene
Ecofin skal avgi rapport til DER om den praktiske gjennomføringen av finanstilsynsreformen.

Direktiv om forvaltere av alternative investeringsfond
Det foreligger et utkast til rådskompromiss fra det belgiske formannskapet. Det er imidlertid usikkert om det vil bli enighet om en felles tilnærming fra Rådet før Ecofinmøtet. Direktivet er gjenstand for medbestemmelse fra Europaparlamentet.

Underskuddsprosedyren mot Romania og Litauen
Rådet skal vurdere om Romania og Litauen har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å nå målet om å komme under 3-prosentsgrensen for underskudd i 2012. Diskusjonen baserer seg på en rapport fra Europakommisjonen hvor vurderingen er at landene i tilstrekkelig grad har rettet seg etter anbefalingene fra EU.

Rapport om effektiviteten i offentlige utgifter til høyere utdanning
Den økonomiske og finansielle komité (EFC) og Europakommisjonen har utarbeidet en rapport hvor de ser på utnyttelsen av bevilgninger til høyere utdannelse i medlemslandene. Ecofin forventes å vedta konklusjoner om behovet for ytterligere reformer av utdanningssystemet for å sikre bedre måloppnåelse.

Til toppen