EUs transportagenda i vår

En hvitbok om EUs transportpolitikk med forslag til tiltak frem mot 2020 ventes fremlagt av Kommisjonen i mars. Samtidig nærmer det seg enighet om direktivet om grensekryssende informasjonsutveksling ved trafikkforseelser. Les om EUs transportagenda første halvår av 2011 i denne oversikten fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

Her kan du lese en oversikt over Europakommisjonens planlagte initiativ på transportområdet i 1.halvår av 2011. Oversikten inneholder også status i utvalgte transportsaker under behandling i Rådet og Europaparlamentet. Tentative tidsplaner gir rammer for når eventuelle norske posisjoner bør være utformet slik at man kan formidle posisjonene til EU-institusjonene i rett tid.

Hovedsakene er:

· Hvitboken om EUs transportpolitikk mot 2020 (mars) og reviderte retningslinjer for TEN-T (det transeuropeiske transportnettverket ) (juli) er de viktigste horisontale policyinitiativ fra Kommisjonen som forventes framlagt i første halvår. Begge initiativ inngår som vesentlige elementer i konkretiseringen av Europa 2020-strategien

Blant viktige sektorinitiativ forventes:

· ”eMobility package” – et policydokument  om  ITS/IKT på tvers av transportmidlene; forventes framlagt i juni. Vil blant annet inneholde overgripende problemstillinger fra flere separate initiativ (bl.a. eCall, EETS, Digital tachograf)

· Det kan nærme seg enighet mellom Rådet og Europaparlamentet i store saker som har vært i beslutningsprosessen lenge. Det gjelder direktivet om grensekryssende informasjonsutveksling av trafikkforseelser og direktivet om vegbruksavgifter for tunge kjøretøyer (Eurovignett-direktivet).

· Forslaget til omarbeiding av Jernbanepakke I vil ha høy prioritet både i Europaparlamentet og Rådet i første halvår.

Les hele Olav Grimsbos oversikt over transportsaker på EU-agendaen her. 

 

Til toppen