EUs transportagenda under det belgiske formannskapet

Bærekraft, sikkerhet og innovasjon for transportsektoren står sentralt for det belgiske formannskapet denne høsten. Avtroppende samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen orienterer om Belgias agenda og høstens planlagte konferanser.

Belgia tok over formannskapet fra Spania 1. juli 2010. Belgia er andre land i formannskapstrioen Spania, Belgia og Ungarn. Dette er Belgias 12. formannskap. Nedenfor følger en nærmere orientering om det belgiske formannskapets prioriteringer på transport- og teleområdet.  

De belgiske prioriteringene på transportområdet
Bærekraft, sikkerhet og innovasjon vil være de sentrale stikkordene på transportområdet også for dette Formannskapet. Å gjøre transportsektoren mer bærekraftig fremheves som den største utfordringen i formannskapsprogrammet. Belgias varslede gjenopptagelse av forslaget til revisjon av Eurovignette-direktivet kan tjene som et eksempel her. 

Horisontale saker
Ny hvitbok for transport forventes presentert rundt årsskiftet 2010/2011. Formannskapet planlegger i den forbindelse å legge opp til en diskusjon av den nye hvitboken på transportrådsmøtet 15. oktober 2010. Diskusjonen vil gi medlemslandene nok en mulighet til å gi innspill til Europakommisjonen før hvitboken blir presentert. Forutsatt at hvitboken blir presentert i november, er det trolig at den også blir tema for rådsmøtet i desember. Det er usikkert om Europakommisjonen vil presentere et diskusjonsdokument i forkant av møtet i oktober. Belgias statssekretær for mobilitet, Etienne Schouppe sa på sitt møte med Europaparlamentet 13. juni at internalisering av eksterne kostnader trolig ville bli en del av diskusjonen 15. oktober.

Det belgiske formannskapet har også det  transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) på sin agenda. Schouppe presiserte at det belgiske formannskapet særskilt ville prioritere løsninger på finansieringsutfordringene for TEN-T. Europakommisjonen vil trolig presentere en meddelelse om metodologi om kriterier for utvelgelse av TEN-T-prosjekter under det belgiske formannskapet. Forslag om reviderte retningslinjer for TEN-T forventes imidlertid først å bli behandlet av det kommende ungarske formannskapet første halvdel av 2011.

Implementering av EGNOS-GALILEO-programmene vil komme opp på rådsmøtet i oktober. Tidspunktet vil sammenfalle med den varslede midtveisgjennomgangen av Galileo, som da forventes å ha bli ferdigstilt av Europakommisjonen. Det er viktig for formannskapet å gi involvert industri forsikringer om at programmet blir videreført. Videre at budsjettproblemene måtte løses – en sak nå har blitt utfordrende for kommissær Tajani. Europakommisjonens president, José Manuel Barroso, har selv involvert seg i saken, herunder etablert et eget team som skal bidra til etablering av en handlingsplan som også inkluderer de finansielle sidene av programmet. Ferdigstillelse i 2014 synes ikke lenger å være en realistisk tidsplan.  Plasseringen av det nye GSA (GNSS Supervisory Authority) vil også trolig bli et punkt for videre diskusjon denne høsten. Det fryktes blant annet frafall av spesialisert arbeidskraft dersom GSA flyttes for langt fra Brussel.

Implementering av EUs logistikkhandlingsplan fra 2007 vil videre bli gjennomgått i løpet av høsten 2010.  Belgia, eller rettere sagt Flandern, har satt i gang et prøveprosjekt med bruk av modulvogntog.  Saken ville imidlertid ikke bli brakt opp av formannskapet dette halvåret, da bruk av slike vogntog også var kontroversielt innenriks (Flandern vs. Wallonia).

Landtransport
Formannskapet vil overta og arbeide videre med en rekke forslag fra tidligere formannskap. Ett slikt forslag er forordning om busspassasjerers rettigheter, som Spania inntil det siste arbeidet med. Det lyktes imidlertid ikke Spania å oppnå et kompromiss i saken med Europaparlamentet, og forslaget går nå til tredjegangsbehandling og forliksprosedyre mellom Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen. Rådet samlet mener at busssektoren ikke kan sammenlignes med jernbanen som domineres av store selskaper og med et passasjerrettighetsregime på plass. Belgia vil eventuelt kunne utsette hele saken til det ungarske formannskapet.

Forslaget om revisjon av avgiftssystemet Eurovignette, er et forslag som med sikkerhet vil bli gjenopptatt. Dette forslaget har ligget stille helt siden det tsjekkiske formannskapet på transportrådsmøtet i mars 2009 konstaterte at man ikke lyktes med å oppnå enighet i Rådet om forslagets innhold. Belgia har nå gjenopptatt behandlingen av forslaget, og vil prioritere et kompromiss i saken – og da først og fremst innad i Rådet. Schouppe antydet at saken kunne komme opp på Transportrådsmøtet i oktober. I henhold til Schouppe måtte man gjøre en distinksjon mellom utslipp og støy på den ene siden og trengselsulemper på den andre. Et skille her kunne gjøre det mulig å få til en fremdrift (det vil si uten trengselsulempene) i henhold til Schouppe. En annen mulighet for kompromiss vil også kunne være å gi medlemslandene større grad av frihet til å sette variablene for avgiftene, og å kun gi føringer om bruk av midlene. Et kompromiss i Rådet kan ikke tas for gitt og Schuoppe sa at man mente at man ikke kunne forvente noen enighet før i desember. Formannskapets trumfkort imidlertid, både overfor medlemslandene og Europaparlamentet, er at dette kan være siste sjanse på en lang tid til en enighet, da både Ungarn og Polen (som har formannskapsvervet etter Ungarn) har indikert liten interesse for å prioritere forslaget. Spania, som tidligere var stor motstander av forslaget, har nå endret sin posisjon til å være åpne for et nytt forslag.  

Det var forventet at det belgiske formannskapet ville starte behandlingen av forslag til revisjon av jernbanepakke I. Dette er nå meget usikkert, da Europakommisjonen nok en gang varslet om en utsettelse av forslaget – nå til 15. september 2010. Saken vil derfor trolig nå gå til det ungarske formannskapet for behandling. Schouppe nevnte at man ville foreslå overfor Europakommisjonen å inkludere internalisering av eksterne kostnader i sin revisjon av første jernbanepakke. Utsettelsen kan gi Europakommisjonen en mulighet til å se på denne problematikken.

Handlingsplan for veisikkerhet 2010-2020 ble vedtatt og presentert 20. juli. Formannskapet vil prioritere denne handlingsplanen, blant annet gjennom vedtagelse av rådskonklusjoner på handlingsplanen. Trolig vil saken komme opp allerede på rådsmøtet 15. oktober – enten som en orienteringssak eller for vedtagelse av rådskonklusjoner. I formannskapsprogrammet fremgår det videre at ”The Presidency would like to set up an electronic data exchange system between Member States on traffic offences”. Denne formuleringen må sees i sammenheng med det tidligere forslaget om grenseoverskridende håndhevelse av trafikkforseelser. Et forslag som falt grunnet søyleproblematikken mellom I og III søyle - til det franske formannskapets fortvilelse. Belgia informerer om at man er oppmerksom på denne problematikken også nå, og at man av den grunn trolig vil behandle saken i arbeidsgruppen for justissaker. Et revidert forslag forventes i nær fremtid, med ny hjemmel i art. 87 (politisamarbeid) og trolig med et mindre anvendelsesområde.    

For øvrig fremgår det av programmet at det belgiske formannskapet vil prioritere implementering av byhandlingsplanen, som det spanske formannskapet vedtok rådskonklusjoner på. Det kan stilles spørsmålstegn ved hvordan formannskapet vil prioritere implementeringen av handlingsplanen, både fordi Rådets konklusjoner ble vedtatt så sent som i juni og fordi planen og konklusjonene er gjennomsyret av forholdsmessighetsprinsippet. Konferansen om varetransport i byer, se omtalen nedenfor, kan imidlertid tjene som ett eksempel på Belgias fokus på implementering av handlingsplanen. Mer usikkert er det imidlertid om man under det belgiske formannskapet vil makte å etablere et ”urban mobility observatory” for frivillig utveksling av informasjon, praksis, og verktøy relatert til bytransport.

Luftfart
Fra det belgiske formannskapsprogrammet fremgår det at man vil prioritere oppfølging av tiltakene fra det ekstraordinære Transportrådsmøtet 4. mai 2010 i forbindelse med askeskyen. Passasjerrettigheter, krisehåndtering,Single European Sky II (SES II) og funksjonelle luftromsblokker (FAB) nevnes her spesielt. I programmet benytter også formannskapet anledningen til å ”oppfordre medlemsstater til å implementere ’the Functional Airspace Blocks’ (FABs) senest innen september 2012”. Den forventede rapporten om erfaringer med forordningen om passasjerrettigheter i luftfarten forventes først å bli presentert sent inneværende år. Rapporten vil således neppe komme til behandling under det inneværende formannskap. Tiltak i etterkant av askekrisen forventes også å bli sentrale tema på European Aviation Summit som formannskapet vil arrangere.

Forslag til direktiv om lufthavnavgifter er ikke nevnt i programmet. Dette forslaget lyktes det ikke Sverige eller Spania å oppnå enighet om – verken i Rådet eller mot Europaparlamentet. Til tross for en eventuell enighet i Rådet, anses det som liten sjanse for et kompromiss med Europaparlamentet i saken – i sær på kravet om at medlemslandene skal finansiere eventuelle ekstra sikkerhetstiltak ut over forordning 300/2008. Det er derfor lite sannsynlig at Belgia vil prioritere denne saken, saken vil derfor trolig gå til Ungarn. I hvilken grad Ungarn vil prioritere saken er EU-delegasjonen usikker på.

Det forventes også at det belgiske formannskapet vil behandle den nylige fremlagte meddelelsen om security skannere. Det er imidlertid uklart hvordan, og om formannskapet vil forsøke å få vedtatt rådskonklusjoner her. EU-delegasjonen antar at formannskapets oppfølging vil avhenge av Europaparlamentets posisjon i saken.

Sjøfart og havner
Det fremgår av programmet at det belgiske formannskapet vil behandle Europakommisjonens forventede forslag om utvidelse av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå EMSAs rolle og ansvar. Et forslag som forventes presentert nå i september / oktober og som står oppført som sak på rådsmøtet 15. oktober. Vedrørende et mer integrert maritim overvåkning (IMS) ønsker Belgia å snevre inn diskusjonen rundt maritim overvåkning til transportsektoren, det vil si en mer begrenset tilnærming enn det spanske formannskapet som fokuserte mer på Forsvarets rolle i systemet. Formannskapets IMS-behandling vil avhenge av når Europakommisjonen og ekspertgruppen ferdigstiller arbeidet med den pågående roadmapen for utvikling / implementering av systemet.  

De belgiske prioriteringene på telekom-området
De belgiske prioriteringene på telekom-området preges av Europakommisjonens Digitale Agenda (DA), som Rådet allerede har vedtatt rådskonklusjoner på. Implementering av DA fremheves i formannskapsprogrammet som en prioritert oppgave, og DA kan komme opp som et orienteringspunkt på telekom-rådsmøtet 2.-3. desember 2010. En annen sak som trolig kommer opp her er en strategi for radiospektrum i Europa. På rådsmøtet i desember vil det bli gitt en fremdriftsrapport i saken, eventuelt også lagt opp til en diskusjon på en slik strategi. Forutsatt at Europakommisjonen presenterer sitt forslag, vil også forslag om økt sikkerhet i nettverk- og informasjonssystemer komme opp på rådsmøtet. Et forslag som også innebærer utvidelse av Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet ENISAs mandat på dette feltet i forhold til byråets kompetanse i dag. Formannskapet legger videre opp til utveksling av synspunkter medlemslandene imellom / rådskonklusjoner på en europeisk bredbåndsstrategi og eventuelt på eGovernance. Andre saker som nevnes i programmet / tentativ agenda for rådsmøtet er gjennomgang av Europakommisjonens roamingrapport og Internet Governance. Det forventes også at man vil arbeide videre med en European Code of Digital Rights.

Rådsmøter og sentrale konferanser under det belgiske formannskapet
Transport- tele- og energirådsmøtene under det belgiske formannskapet vil finne sted 15. oktober 2010 i Luxembourg og 2.-3.  desember i Brussel. Det belgiske formannskapet vil avholde uformelt transportrådsmøte i Antwerpen 15.-16. september 2010. Temaet for dette møtet vil være nærskipsfart og innenlandske vannveier Transportkommissær Siim Kallas, formann for EPs transportkomite ,Brian Simpson, og EMSAs direktør Willem de Ruiter vil delta og holde åpningstaler her.

Linker:

-          Trioprogrammet for Spania, Belgia og Ungarn

-          Det belgiske formannskapsprogrammet. (Transport og telekom fra side 35)

-          Hjemmesiden til det belgiske formannskapet

 

Til toppen