Evaluering av bioteknologiloven er klar

Regjeringen har lagt frem sin varslede evaluering av bioteknologiloven. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener stortingsmeldingen gir et godt grunnlag for debatt i Stortinget.

– Evalueringen har avdekket at dagens lov om bioteknologi ikke er tilpasset utviklingen på flere områder. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Da bioteknologiloven ble vedtatt i 2003, bestemte Stortinget at loven skulle evalueres etter fem års praktisering. En slik evaluering er hittil ikke foretatt. Regjeringen Solberg lovet å gjøre dette i sin regjeringsplattform. I dag kom stortingsmeldingen om evaluering av bioteknologiloven.

Styrker barns rettsstilling

I meldingen presenterer regjeringen flere forslag til hvordan bioteknologifeltet bør reguleres. Det foreslås flere tiltak for å styrke barns rettsstilling.

Foreldre bør få en plikt til å informere barnet om at det er blitt til ved sæddonasjon. Det foreslås også lavere aldersgrense for når barn skal få vite hvem som er donor.

Tilbudet innen assistert befruktning skal forbedres. Kvinner som av medisinske årsaker blir infertile i ung alder skal ha rett til å lagre ubefruktede egg. Videre foreslås det en mer fleksibel regulering av lagringstid for befruktede egg, og tiltak for bedre donorrekruttering.

Regjeringen vil også åpne for å tilby genetisk undersøkelse av befruktede egg (PGD) til par der det er stor sannsynlighet for at en av foreldrene er bærer av en genfeil som gir høy risiko for å få barn med Huntingtons sykdom eller lignende sykdom.

Bedre tilrettelegging for genetiske undersøkelser

Dagens regulering av genetiske undersøkelser skal forenkles og presiseres. Loven skal bli bedre tilpasset fremtidig økt bruk av genetiske undersøkelser i helsetjenesten. Regjeringen foreslår også presiseringer som skal legge bedre til rette for genetisk forskning.

Genterapi er i dag regulert av tre regelsett som er delvis overlappende. Regjeringen foreslår å forenkle og harmonisere, blant annet ved å oppheve reglene om godkjenning i bioteknologiloven. 

Godt grunnlag for videre debatt

Noen problemstillinger, som eggdonasjon og assistert befruktning til enslige, drøftes godt i meldingen, uten at regjeringen konkluderer.

– Dette er vanskelige etiske problemstillinger hvor regjeringen ikke har falt ned på en endelig konklusjon, men problemstillingene er løftet frem med alle argumenter for og imot. Jeg mener at denne stortingsmeldingen vil gi et godt grunnlag for videre debatt i Stortinget, sier Bent Høie.

Fakta om bioteknologiloven

Bioteknologiloven regulerer humanmedisinsk bruk av bioteknologi. Det omfatter blant annet fagområdene assistert befruktning, genetisk undersøkelse av befruktede egg før innsetting i livmoren (PGD), forskning på overtallige befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser og genterapi.

Les Bioteknologimeldingen (Meld. St. 39 (2016–2017))

Til toppen