Evaluering av Kunst i offentlig rom – KORO

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet utlyste i mars 2014 oppdraget om å evaluere statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO). Rambøll har gjennomført evalueringen i perioden juli 2014 til januar 2015.

Rapport: Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)

Kulturdepartementet skal nå sette seg grundig inn i rapportens vurderinger og anbefalinger og foreslå hvilken retning KORO bør gå for best å svarer på de utfordringer som eksisterer innenfor kunst i offentlige rom i dag. 

Evalueringen er gjennomført i samarbeid med førsteamanuensis Marius Grønning ved Institutt for Landskapsplanlegging ved Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet og professor Magnus Bärtås ved Konstfack i Stockholm.

Evalueringen har blitt fulgt av en referansegruppe bestående av fagpersoner som representerer kunst-, kunstner- og kuratorperspektivet, arkitektur og byutvikling, samlings- og brukerperspekti-vet. Referansegruppen har bestått av:

  • Peter Butenschøn, arkitekt MNAL og byplanrådgiver 
  • Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kurator 
  • Ulla Uberg, kunstforvalter, Universitetet i Oslo 
  • Sabrina Van Der Ley, avdelingsdirektør Samtidskunst, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
  • Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere

Formålet med evalueringen var å vurdere hele KOROs virksomhet, herunder kunstproduksjon, kunstforvaltning og kunstformidling. Evalueringen skulle belyse hvilke deler av virksomheten som fungerer godt og hvor det er forbedringspotensial. Departementet etterlyste spesielt to perspektiver; det organisatorisk/økonomiske og det kunstfaglige/humanistiske perspektivet.

Kulturdepartementet spesifiserte videre i kravspesifikasjonen at evalueringen skal vurdere om praksisen med et eget styre for KORO bør videreføres. Videre spesifiserte departementet at forvaltningsaspektet ved virksomheten var sentral, gitt ny kunnskap om at kunstsamlingen var i dårlig forfatning. Evalueringen skal videre framlegge de tiltak som KORO allerede har gjort for å imøtekomme sine utfordringer, på basis av den nye strategien for 2014 – 2019.

Kulturdepartementet spesifiserte videre at det finnes andre aktører – både kommunale og private – som produserer offentlige utsmykkinger. Trondheim og Bergen framheves som eksempler, samt Oslo kommunes samarbeid med Christian Ringnes og Ekebergparken. Evalueringen skal belyse hvilken betydning slike ordninger og aktører kan og bør ha for KOROs virksomhet.

Departementet mottok fire tilbud. Disse var fra Telemarksforsking, PRODA Samfunnsanalyse, Deloitte og Rambøll Management Consulting. Rambølls tilbud ble valgt og kontrakten signert i juni 2014.