Evaluering av systemet for nye metoder

Proba Samfunnsanalyse tildelt evalueringsoppdrag

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Proba Samfunnsanalyse oppdraget med å evaluere det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Tre andre leverandører leverte tilbud. Proba har etter departementets vurdering levert tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Evalueringen skal være ferdigstilt innen utgangen av oktober 2021.