Forsiden

Evaluering av RETHOS

Kunnskapsdepartementet har inngått avtale med KPMG om å gjennomføre en evaluering av styringssystemet for helse- og sosialfagutdanningene. Arbeidet med evalueringen startet i januar 2023 og skal ferdigstilles i desember 2024.

I forbindelse med etableringen av nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanningene ble det besluttet at systemet på et tidspunkt skulle evalueres. I Meld. St. 19 (202-2021) ble det vist til at RETHOS skal evalueres i perioden 2021-2025. Fra begynnelsen av 2021 og til februar 2022 gjennomførte NOKUT en evaluering av implementeringen av RETHOS. Høsten 2022 ble det lyst ut en anbudskonkurranse om evalueringen av RETHOS. KPMG var vinnere av konkurransen og det er nå inngått kontrakt med KPMG om evalueringen av RETHOS.

Evalueringen er tredelt, den første delen skal ta for seg måloppnåelsen av de nye styringssystemet. Den andre delen skal belyse om og i hvilken grad det nye styringssystemet har påvirket samarbeidet mellom utdanningssektoren og tjenestesektoren, men også mellom involverte departement. Den tredje delen skal vurdere styringssystemet og organiseringen av dette, inkludert bruken av programgrupper, rekruttering til disse og deres funksjon. Resultatene av evalueringen skal kunne bidra til å justere og forbedre styringssystemet.

Det skal leveres en rapport underveis som skal belyse hvordan tjenestene får innflytelse på innholdet i utdanningene, både gjennom styringssystemet og i arbeid med utdanningene på utdanningsinstitusjonene. Det skal også belyses om tjenestene har fått større innflytelse på innholdet i utdanningene enn før innføring av RETHOS. I det sistnevnte skal tjenestenes innflytelse på utdanningen vurderes i alle nivåene av RETHOS, inkludert også på institusjonsnivå (studieplan). Rapporten skal brukes som kunnskapsgrunnlag i det pågående arbeidet med stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene.