Ny evalueringsmekanisme for Schengen

<br />Kommisjonen la 4. mars fram forslag til ny evalueringsmekanisme for Schengen-samarbeidet.&nbsp;På grunn av at Schengen-regelverket dekker både første og tredje søyle er det lagt fram både et forslag til forordning og et forslag til rådsbeslutning. Justisråd Dag Egil Adamsen rapporterer.


Dokumentene finnes her:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0102:FIN:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0105:FIN:EN:PDF 
 
Den nåværende hjemmelen for evalueringsmekanismen skriver seg fra en beslutning fra Schengens Executiv-komité fra 1998 (altså før Schengen-regelverket ble integrert i EUs regelverk).
 
Kommisjonens forslag innebærer at ansvaret for evalueringen og godkjennelsen av nye land som skal tiltre Schengen-samarbeidet fortsatt blir liggende hos medlemslandene.  Derimot skal ansvaret for de løpende evalueringen av land som allerede anvender hele Schengen-regelverket i følge de nye forslagene til rettsakter, ligge hos Kommisjonen.
 
I det nye forslaget legger Kommisjonen opp til at evalueringsmekanismen skal koordineres av en gruppe (kalt ”coordination group) bestående av representanter fra medlemslandene og Kommisjonen.  Gruppen skal ledes av Kommisjonen.  Det synes likevel som om det er Kommisjonen som skal fatte alle beslutninger.
 
Kommisjonen skal i tett samarbeid med medlemslandene utarbeide og vedta femårsprogrammer for evalueringene.  Hvert medlemsland skal evalueres minst en gang i løpet av en femårsperiode.  Det skal også utarbeides årsprogrammer.
 
Frontex pålegges å levere en årlig risikoanalyse med anbefalinger for prioriteringer for spesifikke deler av yttergrensen.  De skal også levere en risikoanalyse med forslag til uannonserte inspeksjonsbesøk på grense og grenseovergangssteder.
 
Evalueringer kan bestå av spørsmålsskrift og inspeksjonsbesøk.  Etter at svarene på spørsmålsskriftet er analysert av Kommisjonen og koordineringsgruppen (for 3. søyle området, for 1. søyle vil Kommisjonen gjøre dette alene), vil det besluttes om det skal foretas inspeksjonsbesøk.  Et slikt besøk kan ikke finne sted før tidligst fire måneder etter at spørsmålsskriftet har blitt formidlet fra Kommisjonen til medlemslandet.  Det skal være minst 2 måneders varsel til medlemslandet før inspeksjonsbesøket finner sted.   Inspeksjonsbesøk kan for evalueringstema under første søyle være uannonsert, men besøket skal meldes minst 24 timer før det skal finne sted.
 
Kommisjonen skal på grunnlag av innmeldte eksperter fra medlemslandene etablere en liste.  Til inspeksjonsbesøkene vil man benytte eksperter fra disse listene.  Inspeksjonsteamene skal for annonserte inspeksjonsbesøk ikke være større enn 8 personer.  For de uannonserte besøk skal det ikke være mer enn 6 personer.  For 3. søyleområdet velger medlemmene en av medlemslandenes eksperter til å lede inspeksjonsteamet – for 1. søyleområdet vil Kommisjonens representant lede inspeksjonen.  Det skal skrives en rapport etter inspeksjonsbesøket.  Når det gjelder uannonserte besøk på de indre grenser for å kontrollere at det ikke finner sted noen kontroll, så vil slike team kun bestå av representanter fra Kommisjonen.
 
Det fastlegges tre ”karakterer” for evalueringen; a) i overensstemmelse (med regelverket), b) i overensstemmelse men forbedringer er nødvendig og c) ikke i overensstemmelse, med alvorlige mangler.  Det innføres klare frister for oppfølging, både for evaluert medlemsland og for Kommisjonen.
 


Kommisjonen la 4. mars fram forslag til ny evalueringsmekanisme for Schengen-samarbeidet. På grunn av at Schengen-regelverket dekker både første og tredje søyle er det lagt fram både et forslag til forordning og et forslag til rådsbeslutning. Justisråd Dag Egil Adamsen rapporterer.


Dokumentene finnes her:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0102:FIN:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0105:FIN:EN:PDF 
 
Den nåværende hjemmelen for evalueringsmekanismen skriver seg fra en beslutning fra Schengens Executiv-komité fra 1998 (altså før Schengen-regelverket ble integrert i EUs regelverk).
 
Kommisjonens forslag innebærer at ansvaret for evalueringen og godkjennelsen av nye land som skal tiltre Schengen-samarbeidet fortsatt blir liggende hos medlemslandene.  Derimot skal ansvaret for de løpende evalueringen av land som allerede anvender hele Schengen-regelverket i følge de nye forslagene til rettsakter, ligge hos Kommisjonen.
 
I det nye forslaget legger Kommisjonen opp til at evalueringsmekanismen skal koordineres av en gruppe (kalt ”coordination group) bestående av representanter fra medlemslandene og Kommisjonen.  Gruppen skal ledes av Kommisjonen.  Det synes likevel som om det er Kommisjonen som skal fatte alle beslutninger.
 
Kommisjonen skal i tett samarbeid med medlemslandene utarbeide og vedta femårsprogrammer for evalueringene.  Hvert medlemsland skal evalueres minst en gang i løpet av en femårsperiode.  Det skal også utarbeides årsprogrammer.
 
Frontex pålegges å levere en årlig risikoanalyse med anbefalinger for prioriteringer for spesifikke deler av yttergrensen.  De skal også levere en risikoanalyse med forslag til uannonserte inspeksjonsbesøk på grense og grenseovergangssteder.
 
Evalueringer kan bestå av spørsmålsskrift og inspeksjonsbesøk.  Etter at svarene på spørsmålsskriftet er analysert av Kommisjonen og koordineringsgruppen (for 3. søyle området, for 1. søyle vil Kommisjonen gjøre dette alene), vil det besluttes om det skal foretas inspeksjonsbesøk.  Et slikt besøk kan ikke finne sted før tidligst fire måneder etter at spørsmålsskriftet har blitt formidlet fra Kommisjonen til medlemslandet.  Det skal være minst 2 måneders varsel til medlemslandet før inspeksjonsbesøket finner sted.   Inspeksjonsbesøk kan for evalueringstema under første søyle være uannonsert, men besøket skal meldes minst 24 timer før det skal finne sted.
 
Kommisjonen skal på grunnlag av innmeldte eksperter fra medlemslandene etablere en liste.  Til inspeksjonsbesøkene vil man benytte eksperter fra disse listene.  Inspeksjonsteamene skal for annonserte inspeksjonsbesøk ikke være større enn 8 personer.  For de uannonserte besøk skal det ikke være mer enn 6 personer.  For 3. søyleområdet velger medlemmene en av medlemslandenes eksperter til å lede inspeksjonsteamet – for 1. søyleområdet vil Kommisjonens representant lede inspeksjonen.  Det skal skrives en rapport etter inspeksjonsbesøket.  Når det gjelder uannonserte besøk på de indre grenser for å kontrollere at det ikke finner sted noen kontroll, så vil slike team kun bestå av representanter fra Kommisjonen.
 
Det fastlegges tre ”karakterer” for evalueringen; a) i overensstemmelse (med regelverket), b) i overensstemmelse men forbedringer er nødvendig og c) ikke i overensstemmelse, med alvorlige mangler.  Det innføres klare frister for oppfølging, både for evaluert medlemsland og for Kommisjonen.
 

Til toppen