FN-panel med viktig rapport for å hindre korrupsjon og ulovlig kapitalflyt

- Jeg vil gjerne gratulere Facti-panelet med ambisiøse og fremoverlente anbefalinger. Ulovlig kapitalflyt gir dype samfunnsmessige konsekvenser og øker ulikhet og ustabilitet, sa statsminister Erna Solberg under fremleggelsen av rapporten til FNs høynivåpanel for økonomisk åpenhet, ansvarliggjøring og integritet (Facti).

Statsminister Erna Solberg var blant statslederne som deltok i lanseringen av Facti-panelets rapport.
Statsminister Erna Solberg var blant statslederne som deltok i lanseringen av Facti-panelets rapport.

Facti-panelet ble lansert under det norske presidentskapet av FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) og i samarbeid med presidenten for FNs generalforsamling i 2020. Panelet fikk som mandat å utarbeide konkrete forslag til hvordan det internasjonale samfunn kan få bukt med korrupsjon og ulovlig kapitalflyt. 25. februar i år la panelet frem sin rapport med 14 konkrete anbefalinger. 

- Politisk vilje og handling må til for å stoppe disse lekkasjene som tapper land for viktige ressurser, og for å omdirigere mer av disse midlene til å oppnå FNs bærekraftsmål. Vi behøver mer ansvarliggjøring, åpenhet og integritet i det globale finanssystemet, sa Solberg under lanseringen.

Rapporten peker på at koordinert internasjonal innsats og samarbeid er nødvendig for å lykkes med effektive tiltak.

- Ulovlig kapitalflyt, skatteunndragelse, internasjonal kriminalitet og hvitvasking har store negative konsekvenser for samfunnet og er en trussel mot global sikkerhet og stabilitet. Ulovlig kapitalflyt respekterer heller ikke landegrenser. Vi er derfor helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å komme dette til livs og denne rapporten er et godt eksempel på hvordan vi bør jobbe med disse spørsmålene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Facti-rapporten er et viktig bidrag til sentrale spørsmål rundt utviklingsfinansiering.

- Norge er en pådriver for at utviklingsland får på plass gode skattesystemer og øker innsatsen mot korrupsjon og ulovlig kapitalflyt. Den norske innsatsen går blant annet gjennom programmet Skatt for utvikling som er en del av Kunnskapsbanken, og en rekke andre initiativer. Dette er spesielt nødvendig i en tid da verden står overfor en stor tilbakegang i utvikling, den verste helsekrisen på et århundre og raskt økende ulikheter. Det internasjonale samfunnet er nødt til å gjøre mer for å stoppe skjulte pengestrømmer og heller investere midler til det som gir bærekraftig utvikling, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Facti-rapporten viser tydelig at dagens globale finanssystem legger strukturelle begrensninger for utviklingslands mulighet til å finansiere egen utvikling.

- Det er et klart behov for mer åpenhet i dagens finanssystem, og flere robuste lover og institusjoner for å forebygge korrupsjon og ulovlig kapitalflyt. Utfordringene er systemiske og krever systemiske løsninger, sier utviklingsminister Ulstein.

Her finner du rapporten

Om panelet og rapporten

FNs høynivåpanel for økonomisk åpenhet, ansvarliggjøring og integritet (Facti-panelet) ledes av Dr. Ibrahim Mayaki, adm. dir. for Den afrikanske unions utviklingsbyrå og tidligere statsminister i Niger, og Dalia Grybauskaite, tidligere president i Litauen. Benedicte Fasmer har deltatt i panelet fra Norge. Panelets arbeid har siden opprettelsen for et år siden holdt regionale konsultasjoner, møter med FNs medlemsland, regionale utviklingsbanker, internasjonale finansinstitusjoner, sivilsamfunnet og akademia.

Panelet har gjennom det siste året vurdert områder av det internasjonale finanssystemet og multilaterale institusjoner som ikke er godt nok dekket i innsatsen mot ulovlig kapitalflyt.

Facti-rapporten beskriver koplingen mellom bekjempelse av kapitalflyt og bærekraftig utvikling. Enorme ressurser, som burde mobiliseres nasjonalt gjennom skatteinntekter og investeres i utviklingstiltak som helse eller utdanning, går tapt gjennom korrupsjon og ulovlig kapitalflyt. Rapporten viser til hvordan de systemiske manglene i det globale finanssystemet tillater et omspennende nettverk av skyggefinans, og hvordan dagens verktøy for å respondere på ulovlig kapitalflukt er fragmentert, utilstrekkelig og for lite effektive.

Rapporten peker fremover med føringer og forslag for hvordan det globale finanssystemet må reformeres og revitaliseres i tråd med de fire verdiene økonomisk ansvarlighet, legitimitet, åpenhet og rettferdig fordeling. Blant rapportens 14 konkrete forslag for bekjempelse av korrupsjon og ulovlig kapitalflyt er:

  • En mer inkluderende og legitim global koordineringsmekanisme i FN som kan respondere på ulovlig kapitalflyt på systemisk nivå, med utgangspunkt i eksisterende strukturer.
  • En global pakt for økonomisk integritet for bærekraftig utvikling, hvor midler fra forhindret ulovlig kapitalflyt må inviteres til finansiering av bærekraftsmålene.
  • En oppfordring til FNs medlemsland om å påbegynne en prosess om en juridisk bindende og universelt inkluderende skattekonvensjon.

Mer informasjon er tilgjengelig på Facti-panelets nettsider.