Fakta kaller, Solhjell.

Bård Vegar Solhjell og Ingrid Lomelde fra WWF kommer i Dagbladet 11. juni med noen betraktninger om lønnsomhet og risiko ved norsk petroleumsvirksomhet som ligger langt fra de solide analysene de selv etterlyser.

prop 80 s

Derfor anbefaler jeg alle å lese stortingsproposisjonen om Castberg jeg la fram rett etter påske; Prop 80 S (2017-2018). Den gir en mer solid analyse av aktiviteten på norsk sokkel og norsk petroleumspolitikk enn det WWF presterer i innlegget sitt.

Det er ikke riktig som WWF hevder at petroleumsskattesystemet gir oljeselskapene egeninteresse av å lete etter, bygge ut eller produsere samfunnsøkonomisk ulønnsomme ressurser. Systemet er tvert imot utformet slik for oljeselskapene har egeninteresse av å gjennomføre alle prosjekter som er lønnsomme før skatt, men ikke de som er ulønnsomme.

Jeg er ikke kjent med noe dokumentasjon som viser at selskapene beslutter prosjekter som er forventet å bli samfunnsøkonomisk ulønnsomme. All informasjon, inklusive alle utbyggingsplaner myndighetene har fått til behandling og vurdert lønnsomheten ved, tilsier at utfordringen er omvendt. Nemlig at ikke alle samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir besluttet av selskapene, noe også Riksrevisjonen har påpekt.

Skattesystemet skal gi riktige beslutninger fra selskapene innen leting, utbygging og drift og samtidig gi staten en stor andel av fortjenesten i virksomheten. Det er alltid usikkerhet ved en investeringsbeslutning. Noen prosjekter blir økonomisk bedre enn forventet, andre blir dårligere. Prosjektene Goliat og Hansteen har møtt større utfordringer til nå enn det som var forventningen i utbyggingsplanen. På tross av dette viser departementets analyser – som er delt med Stortinget, at med dagens utsikter vil de gi avkastning på investeringene for fellesskapet. Det at de vil føre til "store tap for staten" er således en eventyrfortelling WWF bør slutte å fortelle.

Videre er det feil når WWF hevder at det staten oppfatter som samfunnsøkonomisk lønnsomt blir definert av selskapenes lønnsomhet etter skatt. I alle analyser vurderer departementet prosjekter før skatt. Det er nettopp fordi vi er opptatt av lønnsomhet før skatt at egenskapene i skattesystemet er så viktige. De gjør nemlig at de samme prosjektene som er lønnsomme før skatt, også er lønnsomme for selskapene etter skatt, og vice versa. Dette er svært viktig fordi det er selskapene som tar beslutninger om leting, utbygging og drift. Det sikrer at selskapene jobber med de lønnsomme prosjektene! Staten har også direkte eierandeler i mange felt gjennom SDØE ordningen.

Regjeringen vil derfor både opprettholde en stor, lønnsom petroleumsnæring, legge til rette for videreutvikling av bedrifter og andre næringer. Dette vil også gi best grunnlag for å videreutvikle øvrig næringsliv. Det er ikke noe enten eller, som WWF synes mene, men et både óg.

Til toppen