Historisk arkiv

Fakta om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fakta om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med hjemmel i barnehageloven § 2. Planen trer i kraft 1. august 2006.

Rammeplanen skal:

 • Gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver
 • Være et arbeidsredskap for barnehagens personale
 • Danne grunnlag for barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering av innholdet
 • Angi mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med fagområder
 • Gi informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid mellom hjem og barnehage
 • Gi barnehagens eiere grunnlag for å vurdere rammebetingelser og kompetansebehov
 • Være utgangspunkt for kommunens tilsyn

Hvorfor ny rammeplan nå?

 • Ti år etter innføring av den første rammeplanen i barnehagens historie var det nødvendig med oppdatering, både faglig og i forhold til samfunnsmessige endringer

Barnehageloven av 2005 har en ny omfattende innholdsbestemmelse som bygger på flere element fra rammeplanen av 1995

 • Barnehager er overført til Kunnskapsdepartementet. Sammenheng mellom barnehagens og skolens læreplaner

Samfunnsendringer med betydning for barnehagens virksomhet:

 • Stadig flere barn går i barnehage, og en større andel barn er under tre år (over 6 000 barnehager, 215 000 barn, godt over 60 000 ansatte)
 • Grunnskolereformen 1997
 • Flere barn har heldagstilbud
 • Det kulturelle mangfoldet og verdimangfoldet i samfunnet øker
 • Barnekonvensjonen styrker barns rettslige stilling i samfunnet
 • Økt bevissthet om betydningen av gode barnehager som forebyggende tiltak og som grunnlag for livslang læring

Ny rammeplan - sammenlignet med dagens rammeplan:

 • Redusert fra 130 sider til vel 27 sider
 • Verdigrunnlaget videreføres
 • Barnehagens egenart som omsorgs- og læringsarena skal bevares, samtidig som kontinuiteten i barns oppvekst og utdanning må ivaretas
 • Tydeligere på barns rett til medvirning
 • Tydeligere om barnehagens innhold og oppgaver og personalets ansvar
 • Antall mål for barna er redusert

Rammeplanens sju fagområder:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Natur, miljø og teknikk
 • Antall, rom og form
Til toppen