FAOs generaldirektør besøker Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FAOs nylig valgte Generaldirektør Qu Dongyu er denne uka på Norgesbesøk for å delta på konferansen Our Ocean, og har benyttet anledningen til møter med norske myndigheter og et feltbesøk til Bygdøy Kongsgård. Qu Dongyu understreker at det ikke er tilfeldig at hans første besøk som Generaldirektør til et vest-europeisk land går til Norge.

Tirsdag fikk Qu Dongyu en omvisning på Gartneriet på Bygdøy Kongsgård. Han viste stor interesse for produksjonen på Kongsgården, og imponerte med god kunnskap om vekstene på Gartneriet. Med sin brede landbruksfaglige bakgrunn fra Kina, blant annet innen planteforedling og genetikk, understreket Qu Dongyu sine ambisjoner for FAOs arbeid med matsikkerhet og ernæring. Her viste han blant annet viste til betydningen av en mangfoldig produksjon. Over en lunsj basert på gårdens ressurser fikk Qu Dongyu en introduksjon til norsk landbruk av departementsråd Leif Forsell. Blant norske erfaringer vektla Leif Forsell det norske arbeidet med god dyrehelse som områder med stor overføringsverdi.

Bygdøy Gartneri
FAOs generaldirektør besøkte Bygdøy gartneri. Fra venstre: Ambassadør i Den norske FN-delegasjonen i Roma Aslak Brun, driftsansvarlig for Bygdøy Gartneri Marianne Leisner, FAOs generaldirektør Qu Dongyu og departementsråd Leif Forsell. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Onsdag morgen møtte generaldirektøren statssekretær Widar Skogan. Skogan understreket norsk tilslutning til multilateralt samarbeid og til FAO, og viste til den nye norske handlingsplanen for bærekraftige matsystemer. Qu Dongyu understreket at det ikke er tilfeldig at hans første besøk som Generaldirektør til et vest-europeisk land går til Norge. Norge og de nordiske landene er viktige bidragsytere til FAO. Han påpekte betydningen av forskningsbaserte strategier, og oppfordret Norge til å bidra til fornying og innovasjon. Fra norsk side ble eksempler på teknologiske løsninger nevnt, som virtuelle gjerdeløsninger for beitedyr.

Statssekretær Widar Skogan og FAOs generaldirektør Qu Dongyu
Onsdag hadde FAOs generaldirektør Qu Dongyu møte med statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Qu Dongyu fortalte videre at det planlagte FN- toppmøtet om bærekraftige matsystemer vil være en viktig mulighet til å fremme en tverrfaglig tilnærming til matsystemer, med eierskap og relevans utover landbrukssektoren. Klimaendringer er blant områder som krever et aktivt samarbeid på tvers, som en del av FNs helhetlige klimaarbeid. Videre nevnte Qu Dongyu nylige publikasjoner som tilstandsrapporten for biologisk mangfold som viktig å bygge videre på. Fra norsk side uttrykket Skogan tilslutning til et mattoppmøte der medlemsland må trekkes inn i planleggingen av møtet.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.