Feil om Storskog

Innlegg i Aftenposten, 11. januar 2017

Lars Rowe hevder i sitt innlegg i Aftenposten 9. januar at Utenriksdepartementet (UD) og Norges utenrikspolitiske interesser ble satt til side i regjeringens håndteringen av asylstrømmen over den norsk-russiske grensen høsten 2015, og at forholdet til Russland som en konsekvens ble vanskjøttet. Dette er feil.

Det er både naturlig og fornuftig at ett departement har hovedansvaret for regjeringens håndtering i saker som omfatter flere departementers ansvarsområder. Dette ansvaret utøves imidlertid i tett samarbeid med andre relevante departement. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) var lederdepartement da det gjaldt asyltilstrømmingen over Storskog, på samme måte som for asyltilstrømmingen til Norge generelt. Håndteringen, inkludert dialogen opp mot russiske myndigheter, ble gjennomført i samråd med UD. Det var kontakt med russiske myndigheter i alle relevante kanaler, inkludert tekniske, diplomatiske og politiske.

Det er heller ikke slik at det bilaterale forholdet til Russland har blitt skadelidende av Storskog-saken. Fra regjeringens side ble det i håndteringen lagt vekt på tett dialog med russiske myndigheter, både på lokalt og sentralt nivå, og på å finne løsninger i samarbeid med russiske myndigheter. Fra russisk side har man gitt uttrykk for at den norske håndteringen av situasjonen ble verdsatt. Russland har også blitt holdt løpende orientert om byggingen av gjerdet på Storskog grensestasjon, og har ikke kommentert dette.

Norge og Russland har lang tradisjon for å samarbeide i nord. Asyltilstrømningen over Storskog høsten 2015 var en krevende situasjon for begge land. Situasjonen på Storskog høsten 2015 viste at vi har gode samarbeidsmekanismer for å håndtere slike situasjoner med Russland, og at disse fungerer.

Til toppen