Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

40 år i Brussel og energikonferanse

Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

NHO feiret 40 års tilstedeværelse i Brussel og arrangerte samtidig en stor energikonferanse 1. oktober som satte fokus Norge og EU som viktige partnere for et bedre energisamarbeid i Europa.

Fra vestre: Moderator Jacki Davis, Philip Lowe fra DG Energy, Kjetil Hove fra Statoil, Kathrine Fog fra Hydro, Steinar Bysveen fra Statoil og europaparlamentariker Paul Rübig. Bilde: Arctik Sprl

NHO feiret 40 års tilstedeværelse i Brussel og arrangerte samtidig en stor energikonferanse 1. oktober som satte fokus Norge og EU som viktige partnere for et bedre energisamarbeid i Europa.

Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, har vært etablert i Brussel siden 1973. NHOs Brussel-kontor startet opprinnelig som et samarbeid mellom Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Den Norske Bankforening. I dag arbeider kontoret med å fremme norske næringslivsinteresser i EU, blant annet gjennom aktiv deltakelse i BUSINESSEUROPE, paraplyorganisasjonen for europeiske næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Sammenfallende med 40-årsjubileet arrangerte NHO Brussel konferansen «EU and Norway – Energy Partners» 1. oktober. Blant innlederne var NHO-president Tore Ulstein, generaldirektør i Europakommisjonens generaldirektorat for energi (DG Energy) Philip Lowe, og europaparlamentariker Paul Rübig fra Europaralementets komite for industri, forskning og energi. Norsk industri var representert ved Kathrine Fog fra Hydro, Steinar Bysveen fra Statkraft og Kjetil Hove fra Statoil.

Norge og EU kan finne felles løsninger
EU står overfor store utfordringer i energipolitikken. Ifølge Paul Rübig importerer EU energi for 500 milliarder euro i året – tilsvarende 50 prosent av det totale energiforbruket – fra land utenfor unionen. Det er store utfordringer knyttet til utbygging av infrastruktur, bærekraft og forsyningssikkerhet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

NHO-president Tore Ulstein åpnet koferansen. Bilde: Arctik Sprl
NHO-president Tore Ulstein åpnet koferansen. Bilde: Arctik Sprl

For industrien er spesielt høye energipriser og konkurransedyktighet et problem. NHO-president Tore Ulstein la vekt på at utfordringene på energiområdet er felles utfordringer som krever felles løsninger.

– Ingen land kan møte disse utfordringene alene. Fullføringen av et indre marked for energi i Europa vil bli viktig, og Norge vil være en stødig partner i denne prosessen, sa Ulstein.

– Energibildet for de neste tiår formes i dag
Statoils Kjetil Hove la vekt på at fundamentet for fremtidens energiproduksjon vil formes av dagens energipolitiske initiativer.

–1980-tallets beslutninger legger rammeverket for dagens energiproduksjon, og på samme måte vil dagens energipolitiske beslutninger legge fundamentet for produksjonen 20-30 år frem i tid, sa Hove.

Det er viktig for EU å skape et fremtidsrettet rammeverk for investeringer i energisektoren som på sikt vil føre til et felles energimarked og større energiuavhengighet for medlemslandene, blant annet gjennom subsidier for ny energiteknologi frem til den er økonomisk lønnsom.

Balanse mellom energi og klima i felles energimarked
Arbeidet for et felles energimarked i Europa er derfor svært viktig, og Philip Lowe fra DG Energy snakket om både fordelene og de regulatoriske utfordringene ved et slikt marked.

– Et felles marked for energi vil øke konkurransen, skape lavere priser, mer forsyningssikkerhet og øke energiuavhengigheten. Samtidig krever et slikt marked omfattende regelverk, og vi må finne en balanse i rammeverkene mellom energi- og klimapolitikk. Vi må sørge for at vi kan få mer energi fra lavkarbonkilder, men at dette regelverket ikke hindrer nødvendige investeringer i konvensjonelle energikilder, sa Lowe.

– Norge har nøkkelrolle
Med sine energiressurser, sin beliggenhet og deltakelse i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, er Norge en viktig del av Europas energiframtid. Dette synet deler EU, i følge Lowe.

– Energi er et eksempel på den tette økonomiske integrasjonen mellom Norge og resten av Europa. Se for eksempel på infrastrukturen som eksisterer mellom norsk kontinentalsokkel og europeiske økonomier, sa Lowe.

Norges nasjonale elektrisitetsforbruk er basert 98 prosent på fornybar energi, og således er Norge også en viktig modell for et Europa som i økende grad satser mot fornybar energi.

– Norge har en nøkkelrolle i energi-Europa, og en dag vil kanskje europeiske kraftselskaper se mer ut som de norske, med en høyere andel av produksjonen fra fornybare kilder, sa Lowe.

Mer informasjon
Interessert i å vite mer om NHOs arbeid i Brussel eller Norges energisamarbeid med EU? Les mer på NHO Brussel sine hjemmesider, på Europaportalens samleside for energipolitikk, eller på Europakommisjonens hjemmesider.

Til toppen