Historisk arkiv

Feiring av Stemmerettsjubileet 1913 - 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utlysning av tilskuddsmidler

BLD lyser nå ut 3 millioner kroner til aktiviteter, tiltak og arrangementer over hele landet i jubileumsåret 2013. Utlysningen forutsetter tilslutning gjennom Stortingets budsjettbehandling.

Søknadsfristen gikk ut 15. november.

I tråd med tidligere avklaringer vil BLD i år utlyse 3 millioner kroner til aktiviteter, tiltak og arrangementer over hele landet i jubileumsåret 2013. Utlysningen forutsetter tilslutning gjennom Stortingets budsjettbehandling.

Formål
Formålet med disse tilskuddsmidlene er å bidra til aktiviteter, tiltak og arrangementer i Stemmerettsjubileet i 2013. Ønsket er å skape lokalt engasjement rundt viktige fellesverdier vårt demokrati er tuftet på: Stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Det er også viktig at midlene går til tiltak og arrangementer som speiler alle som bor i Norge.

 

Tildelingskriterier

For BLD og Stemmerettskomiteen vil følgende kriterier være viktige:

 • Lokale tiltak og arrangementer: Midlene er tenkt brukt spesielt på lokale arrangementer og tiltak.  
 • Demokratiske fellesverdier: Jubileet skal samle seg om sentrale fellesverdier i vårt demokrati: stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon.  
 • Jubileet tar utgangspunkt i en historisk hendelse, men skal engasjere i samtid og framtid.  
 • Det er avgjørende at tiltak og arrangementer er åpne og inkluderende for alle.
 • Stemmerettskomiteen legger opp til fire større nasjonale og sektorovergripende arrangementer: Feiring og åpning den 8. mars, Stemmerettsuka 11.-20. juni, Stemmerettskampanjen ca. 1.-9. september og den internasjonale kvinne- og likestillingskonferansen 14.-15. november. Prosjekter som knytter an til og som støtter opp om disse arrangementene, vil bli prioritert.  
 • Det er også et mål at tilskuddsmidlene skal bidra til økt oppmerksomhet og engasjement rundt likestilling mellom kvinner og menn, for eksempel gjennom at arrangementer bidrar til debatter på bakgrunn av Likestillingsutvalgets utredninger om Struktur for likestilling (NOU2011:18) og Politikk for likestilling (NOU 2012:15). 
 • Tilskuddet må benyttes innen utløpet av 2013. Tilskudd til aktiviteter og arrangementer som ikke er brukt i tildelingsåret, skal returneres.  
 • Tilskuddet gis etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i de ovenstående kriterier.

Hvem kan søke?
Tilskuddsmidlene er først og fremst rettet inn mot frivillige organisasjoner på kjønnslikestillingsfeltet, men også andre organisasjoner, institusjoner og stiftelser kan søke. Tilskuddsmidlene skal gå til konkrete tiltak, aktiviteter og arrangementer i Stemmerettsjubileet.

Krav til søknaden: form og innhold

Det foreligger ingen spesifikke formkrav til søknaden, men vi ønsker at søknaden inneholder følgende:

 • En utfyllende prosjektbeskrivelse som definerer prosjektets mål og forventede resultater (maks 3 sider).
 • Det må redegjøres for tidsplan, søknadssum og budsjett.
 • Egenfinansiering og ev. annen finansiering må fremkomme av finansieringsplanen. 
 • Det må redegjøres for den faglige kompetansen i styringen av prosjektet.
 • Navn og adresse på søker/organisasjon
 • Søkers organisasjonsnummer
 • Søkers/organisasjonens bankkontonummer
 • Her finner du et søknadsskjema som vi oppfordrer alle til å bruke: Stemmerettsjubileet_skjema.doc

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. november 2012. Søknad sendes både i papirutgave og i elektronisk utgave.

Undertegnet papirutgave av søknaden sendes til:

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

v/ Stemmerettsjubileet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

 

Elektronisk kopi av søknaden sendes til: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  

 

Til toppen