Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Femte stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet lagt frem

For femte år på rad har Regjeringen lagt frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingene presenterer status for kvalitet og pasientsikkerhet i helse– og omsorgstjenesten, og skal bidra til mer systematisk kvalitetsforbedringsarbeid.

- Skal vi forbedre helsetjenesten, må vi dokumentere det som fungerer bra og det som fungerer dårlig. Denne kunnskapen må vi bruke. Det er viktig for å skape pasientens helsetjeneste, sier helseminister Bent Høie.

I likhet med tidligere meldinger oppsummerer meldingen status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i den samlede helse- og omsorgstjenesten, slik det kommer til uttrykk i årsmeldinger og rapporter fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Helsedirektoratets meldeordning samt nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.

Meldingen gir flere eksempler på områder med behov for forbedring. Basert på de nasjonale kvalitetsindikatorene viser meldingen at stadig flere pasienter får riktig behandling raskere, og med bedre resultat enn tidligere. Det er likevel en utfordring at det for enkelte pasientgrupper er for store regionale forskjeller. Områdene pakkeforløp for kreft, utvalgte områder for den kommunale helse- og omsorgstjenester og psykisk helsevern er trukket frem fordi måloppnåelsen er vurdert til å være god på landsnivå. Det viser seg likevel å være til dels stor variasjon mellom regionale helseforetak, helseforetak, fylker og kommuner på disse områdene.

Meldingene gir ikke et helhetlig bilde av kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, men gjennom kildene som presenteres får vi fram områder der helse- og omsorgstjenesten har utfordringer og behov for bedring.

- Jeg forventer at helse- og omsorgstjenesten bruker informasjonen aktivt i sitt løpende forbedringsarbeid, sier Høie.

Les meldingen kvalitet og pasientsikkerhet 2017 (Meld. St. 11 (2018–2019))

Til toppen