Finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsdepartementet la i statsråd i dag fram forslag om finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland. Målet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten, miljøet og trafikkavviklingen på strekningene.

Fv 33 er hovedvegforbindelsen mellom Valdres og Gjøvik-/Totenregionen. Vegen har i dag en standard som ikke står i rimelig forhold til denne viktige funksjonen. Forslaget innebærer finansiering til utbedringer på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner., som stedvise er smale og uoversiktlige.

Prosjektet er forutsatt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger i tråd med lokale ønsker og vedtak. Kostnaden for prosjektet er anslått til 270 millillioner kroner, av dette er det forutsatt at 50 prosent dekkes av bompenger.

Strekningen fv 33 Skardtjernet – Tonsvatnet som starter i Etnedal kommune og går inn i Nord-Aurdal kommune, er om lag 10 km. Strekningen fv 33 Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Nord-Aurdal kommune, er om lag 1 km. Det er om lag 5 km mellom de to strekningene. Denne strekningen ble utbedret på 1990-tallet og har derfor bedre kurvatur, bredde og bæreevne enn de to strekingene som skal utbedres.

Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg med flere kurveutbedringer samt breddeutvidelse slik at vegbredden blir 7,5 meter på hele strekningen. Strekningene blir dimensjonert for fartsgrense 80 km/t.

Det legges opp til anleggsstart i 2017 med ferdigstillelse i 2021.

Prop. 171 S (2016-2017) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Oppland.