Toppmøte i Brussel om finanskrisen

Søndag 1. mars 2009 ble det avholdt uformelt toppmøte i Brussel om finanskrisen. Informasjonsråd Rune Bjåstad rapporterer.

Sammendrag
* Ingen konklusjoner ble vedtatt, men en felles pressemelding ble lagt fram av det tsjekkiske formannskapet.
* Stats- og regjeringssjefene signaliserer at EU må handle samlet og at landene står fast ved kjerneprinsippene i det indre marked.   
* Det avvises at EU er splittet i to som følge av krisen.
* Formøtet Polen hadde innkalt til understreket behovet for solidaritet og å unngå proteksjonisme.

Stats- og regjeringssjefene diskuterte den finansielle og økonomiske krisen og var enige om at den eneste måten Europa kan møte utfordringene på er fortsatt å opptre samlet og koordinert, innenfor rammen av det indre marked og ØMU. De uttrykte også tiltro til de økonomiske utsiktene på mellomlang og lang sikt for alle EUs økonomier.

Bygge tillit og fremme finansiell stabilitet.
- Statslederne legger vekt på å jobbe videre etter prinsippene det ble enighet om på toppmøtet i oktober 2008, for å gjenopprette treffende og effektive finansieringsvilkår i økonomien. Det er avgjørende at kredittkanalen gjenåpnes, slik at de fiskale stimulansene i medlemslandene kan virke effektivt.
- Det er viktig å følge Kommisjonens retningslinjer fra 25. februar for å takle de verdiforringede bankaktiva, samt full respekt for konkurransereglene.
- Forbedre reguleringen og overvåkingen av finansinstitusjonene. Toppmøtet ønsker velkommen bidraget fra Høynivågruppen, samt Kommisjonens intensjon om å offentliggjøre en rapport 4. mars. De første vedtak må tas under DER i juni, etter en grundig diskusjon i Ecofin.
- Sikre bærekraftige offentlige finanser på lang sikt - innenfor Stablititets- og vekstpakten.
- Styrke makro-finansiell stabilitet i hele Europa, basert på Kommisjonens analyse.
- Det erkjennes klare forskjeller mellom ulike medlemsland i det sentrale og østlige Europa, og påpekes at man må revidere støtten som allerede er gjort tilgjengelig. - Understreker fordelene som kommer fra integrasjonen i EU.
- Bekreftet at støtte til moderselskaper i banksektoren ikke må føre til restriksjoner for datterselskapene.
- Instruere Ecofin om å overvåke situasjonen og jobbe tett sammen med Kommisjonen for å hjelpe stater med forbigående problemer.

Tiltak for å få realøkonomien på fote igjen
- evaluere gjennomføringen av det europeiske gjenopprettingsprogrammet både på europeisk og nasjonalt nivå under vårtoppmøtet og trekke nødvendige konklusjoner.
- utnytte det indre markeds muligheter til fulle, som drivkraft for å gjenskape vekst og sysselsetting.
- det understrekes at proteksjonisme ikke er svaret på den  pågående krisen, og det uttrykkes tillit til Kommisjonens rolle som vokter av Traktaten.
- Kommisjonens retningslinjer for bil-industrien ønskes velkommen, særlig den utvidede koordineringen av tiltak på europeisk nivå for å fornye bilparken (vrakpant). Kommisjonen blir invitert til å finne måter som raskt og effektivt sikrer gjensidig informasjon om nasjonale tiltak og nært overvåker tiltak i tredjeland. 
- Det pekes på at tiltak for å motvirke nedgang i sysselsettingen er viktig, og at man på EU-nivå bruker eksisterende virkemidler, som EUs Sosialfond og Globaliseringsfondet, fullt ut for å begrense tap av arbeidsplasser.  Man ser for seg at det europeiske toppmøtet om sysselsetting, som finner sted sent i vår, for å bli enige om konkrete tiltak for å redusere de sosiale og sysselsettingsmessige følgene av krisen.

Samarbeid på globalt nivå
- Det oppfordres til at EUs interne anstrengelser og tiltak for å sikre finansiell stabilitet og fremme åpne markeder blir reflektert på internasjonalt nivå, samtidig som man tar i betraktning den spesielle situasjonen for utviklingslandene.
- Det pekes på viktigheten av G20-toppmøtet i London, EUs ledende rolle i G20-prosessen  understrekes, og at vårtoppmøtet brukes til å forberede EUs posisjon, bygd på utfallet av Berlin-møtet 22. februar.
- Man må gjøre alle anstrengelser for å bygge enighet som kan føre til en rask avslutning av Doha-runden.

Barroso understreket på pressekonferansen etter toppmøtet at EU er enige om å forsvare prinsippene bak det indre marked. Han la vekt på at det er enighet om at redningspakker som vest-europeiske banker mottar fra sine respektive lands regjeringer også skal kan brukes til å bistå deres filialer i øst. Og han understreket at Frankrikes tiltak for å hjelpe fransk bilindustri ikke er i strid med EUs regler.

Formøtet
Polakkene hadde invitert 8 andre land som ble medlemmer i 2004 til et formøte, der også Kommisjonspresidenten deltok. Donald Tusk understreket i en uttalelse at det er viktig å unngå å bli fristet til proteksjonistisme og egoisisme. Den polske statsministeren manet EU til å utvise "universell solidaritet, og også mer ansvar og mer optimisme". Tusk understreket at medlemslandene må holde fast ved reglene og prinsippene i EUs traktater, og refererte til det indre markedet og kampen mot proteksjonistiske tiltak. Barroso understreket på sin side at det i vanskelige tider er viktig at alle europeiske land samarbeider, og at tiltak skjer "i solidaritetens ånd".

Ingen snarvei til euro
Flere land, inkludert Ungarn, Polen og Bulgaria, har tatt til orde for påskynde prosessen for å ta i bruk euro som valuta. På vei inn til toppmøtet, sa Luxembourgs statsminister Jean-Claude Juncker, som også er eurosonens formann, at det ikke vil være aktuelt å endre reglene for å gi land raskere tilgang til euroen: "Jeg tror ikke vi kan endre tiltredelseskriteriene over natta. Det er ikke gjennomførbart."

Ikke egen redningspakke til Øst-Europa
Ungarns statsminister har advart mot at krisen ville føre til en ny splittelse i Europa, og sa at "Vi må ikke tillate at et nytt jernteppe deler Europa i to deler." Landet lanserte i dag forslag om en egen redningsplan (se vedlegg) for de tidligere østblokklandenes særskilte problemer. Toppmøtet ga ingen støtte til en slik ordning, men sa tvert om at man må vurdere tiltak i hvert enkelt tilfelle. Både Tyskland, Polen og Tsjekkia var blant landene som var kritiske til forslaget fra Ungarn, samt Sverige.

Sveriges statsminister understreket på sin pressekonferanse at mengden av stimuli er tilstrekkelig på det nåværende stadium, og at prinsippene i det indre marked må forsvares. Fredrik Reinfeldt sa at det ikke er aktuelt å gjennomføre tiltak for å redde en bilindustri som i dag produserer flere biler enn markedet etterspør. På spørsmål om nytten av slike uformelle toppmøter, påpekte Reinfeldt at hastig sammenkalte møter, uten mulighet til grundig forberedelse i det etablerte systemet, ikke gir grunnlag for å kunne forankre vedtak i medlemslandene. Han mente likevel det var verdifullt å samles på denne måten, fordi "klokskapen vokser når vi får høre hvordan andres situasjon ser ut".

Til toppen