Finansministerens innledning i Stortinget om Perspektivmeldingen 2021

– Vi kan ikke lenger regne med en stadig økende strøm av oljepenger inn på statsbudsjettet, ei heller at disse inntektene kan finansiere en stadig økende andel av offentlige utgifter. Regjeringens strategi for å løse disse utfordringene er å skape mer og inkludere flere.

Sjekkes mot fremføring

President,

Perspektivmeldingen gir oss alle en mulighet til å heve blikket utover dagsaktuelle saker, og se de lange linjene i samfunnsutviklingen.

Det er heldigvis bred enighet om målet om å bevare et sterkt og godt velferdssamfunn også for kommende generasjoner. Vi vil ta vare på et samfunn med små forskjeller, tillit og samhold. Skal vi lykkes med det, må vi både være villige til å erkjenne utfordringer og finne løsninger som trygger velferden.

I tiårene som kommer vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.

Olje- og gassvirksomheten bidrar med inntekter, arbeidsplasser og teknologiutvikling, og vil gjøre det i mange år fremover. Men gullalderen for vår petroleumsvirksomhet er etter alle solemerker snart forbi.

Vi kan ikke lenger regne med en stadig økende strøm av oljepenger inn på statsbudsjettet, ei heller at disse inntektene kan finansiere en stadig økende andel av offentlige utgifter. Regjeringens strategi for å løse disse utfordringene er å skape mer og inkludere flere.

Vår viktigste ressurs er verdien av arbeidskraften vår. For hver enkelt av oss er deltakelse i arbeidslivet avgjørende for å kunne delta, bidra og leve selvstendige liv.

Arbeid er den beste forsikringen mot fattigdom, sosiale forskjeller og utenforskap. Derfor er et av regjeringens hovedgrep for et bærekraftig velferdssamfunn å inkludere flere i arbeidslivet.

Inkludering handler først og fremst om å gi alle en sjanse til å lykkes med å skape et godt liv. Derfor prioriterer vi tidlig innsats i skole og barnehage, og sørger for bedre oppfølging av utsatte barn, unge og familier.

Vi har satt psykisk helse og rusbehandling på topp av vår prioriteringsliste, og sørget for raskere og bedre hjelp.

Vi sørger for at flere unge, voksne og innvandrere kan få den kompetansen de selv og arbeidslivet trenger fremover.

Vi har satt i gang en inkluderingsdugnad for å gi flere som står utenfor en sjanse til å komme inn i jobb.

På denne måten gjør vi noe med årsakene til utenforskap og sosiale forskjeller, slik at flere kan inkluderes.

 

President,

Noen forsøker å fortelle en historie om at ulikhetene i Norge nå øker sterkt og er på linje med situasjonen i USA. Det er åpenbart feil. Faktum er at ulikheten målt ved den offisielle Gini - indikatoren er betydelig lavere i Norge, og gikk litt ned i perioden 2017-2019.

Faktum er at vi har en ganske stabil omfordeling gjennom skattesystemet som reduserer inntektsulikheten med om lag 40 %.

Og offentlig finansierte tjenester som reduserer ulikhet med om lag 20 %, ifølge tall fra 2015. Norge er blant de landene i verden med lavest sosial ulikhet, og det ønsker vi å bevare.

Jeg er enig med dem som påpeker at velferd er en investering og ikke bare en utgift. Men nettopp derfor er det så viktig å sikre at vi har noe vi kan investere med. Verdiskaping i privat sektor er ikke en motsetning til, men en forutsetning for velferd.

Vi trenger et sterkt og mangfoldig næringsliv. Kompetanse, gode rammebetingelser for næringslivet og en effektiv infrastruktur er viktig for å få dette til.

Noen tror vi kan løse fremtidens utfordringer med å sende store ekstraregninger videre til skattebetalere og bedrifter. Men dette vil forsterke utfordringene, ikke løse dem. Vi må skape mer, ikke skatte mer. 

Norsk næringsliv må ha rom for å investere, innovere og skape nye arbeidsplasser. Når vi trenger mer arbeidskraft fremover, er løsningen å gjøre det mer, ikke mindre lønnsomt å være i jobb.

Og selv om en sterk offentlig sektor har tjent Norge godt, må vi hele tiden sørge for at vi bruker ressursene effektivt.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Et av de viktigste tiltakene er digitalisering som gir bedre tjenester og effektiviseringsgevinster. Vi har gjennomført en ABE- reform som har frigjort betydelige midler til prioriterte velferdstiltak.

Vi har sørget for nye løsninger som for eksempel Nye veier, som bygger ut vei raskere og mer kostnadseffektivt.

Jeg registrerer at en del partier kritiserer modernisering av offentlig sektor, uten selv å komme opp med troverdige alternativ til hvordan de selv skal sikre at offentlige ressurser brukes mer effektivt i møte med nye utfordringer. Vi kan ikke styre inn i fremtiden ved å se i bakspeilet.

Hvis vi ønsker å bevare en sterk offentlig sektor, må vi fortsatt være villige til å utvikle og forbedre den. Alternativet kan være at den forvitrer.

 

President, 

Perspektivmeldingen handler ikke først og fremst om oss som er her i dag, men om å sikre et godt velferdssamfunn for våre barn og barnebarn.

I innstilingen viser enkelte partier til at den økte forsørgerbyrden i årene som kommer ikke vil være et problem, fordi vi var i samme situasjon på 70-tallet. Men vi må huske at samfunnet og velferden har utviklet seg betydelig siden den gang. 1970- tallet kan ikke være idealet for samfunnet i 2040 og fremover. Hvis vi skal skape et godt samfunn for dagens barn, må vi se fremover, ikke bakover.

Det krever ikke minst at vi lykkes med å gjennomføre det grønne skifte, på en måte som både ivaretar klima og natur og som gir nye arbeidsplasser og muligheter. I perspektivmeldingen viser vi at en politikk for verdiskaping og oppfølging av våre ambisiøse klimamål, ikke er en motsetning, men kan gå hånd i hånd.

Vi må forvalte våre verdier og felles formue til det beste for fremtidige generasjoner.

Pensjonsfondet og handlingsregelen sikrer nettopp dette. Regjeringen har i perioden 2014 – 2021 samlet sett brukt mindre oljepenger enn den langsiktige rettesnoren i handlingsregelen gir muligheter for.

Regjeringen har prioritert kunnskap, vekstfremmende skattelettelser og infrastruktur. Dette legger grunnlag for fremtidig verdiskaping.

Når vi det siste året og i krisetid har brukt mer enn forventet avkastning for å sikre arbeidsplasser og gode levekår for dem som rammes, er det også i tråd med handlingsregelen. Men det er heller ingen tvil om at vi når krisen er over, må ta oljepengebruken ned. Hvis ikke skyver vi en enda større regning over til våre barn og barnebarn.

Perspektivmeldingen viser at vi i årene som kommer ikke bare kan legge nye store offentlige utgifter på toppen av budsjettet. Vi blir likere andre land og må prioritere tøffere. Vi kan heller ikke bare sende regningen videre til andre, håpe utfordringene går over eller satse på at usannsynlig stor fortjeneste i finansmarkedene vil redde oss.   

En bærekraftig utvikling krever at politikken i dag trygger velferden for de kommende dagene.

Det vil kreve at vi sørger en god skole, tett oppfølging og gode helsetjenester som gir alle mennesker en mulighet for å lykkes, delta og bidra.

Det vil kreve at vi lærer hele livet slik at vi kan stå lenger i jobb og at tanken på 6-timers arbeidsdag skrotes.

Det krever at vi gir bedrifter og næringsliv mer rom for å skape verdier, ikke mindre.

Det vil kreve at vi følger opp pensjonsreformen og ikke undergraver og uthuler den.

Det vil kreve at vi ikke bare foreslår noen flere millioner til gode formål, men at vi sikrer at de milliardene vi allerede bruker gir best mulig offentlige tjenester.

Det vil kreve store omstillinger for å lykkes med et grønt skifte som skaper nye jobber og muligheter.

Og det vil kreve at vi ikke bare er spandable med penger for å løse dagens problemer, men at vi også er rause nok til holde igjen for å gi våre barn og barnebarn de samme gode mulighetene som vi har hatt.

Heldigvis har vi også verdens beste utgangspunkt for å lykkes.