Finansministerens innlegg i forbindelse med overrekkelsen av Eiendomsutvalgets utredning

– Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste av oss gjør som forbrukere. Derfor er det viktig at vi har et godt lovverk som ivaretar både kjøper og selger. Forutsigbarhet og tillit til prosessen er viktig for begge parter.

Sjekkes mot fremføring

La meg først få gratulere utvalget med vel gjennomført arbeid!

Noen innledende ord om arbeidet eller situasjonen for en boligkjøper:

Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste av oss gjør som forbrukere. Derfor er det viktig at vi har et godt lovverk som ivaretar både kjøper og selger. Forutsigbarhet og tillit til prosessen er viktig for begge parter.

Det er få saker som engasjerer mer enn boligpolitikk. Enten man er på vei inn i boligmarkedet, skal selge eller rett og slett bare er interessert i verdiutviklingen på egen bolig. Eller man er politiker og har ansvaret for boligpolitikken lokalt eller nasjonalt.

Som kommunal- og moderniseringsminister hadde jeg gleden av å være med å lansere en egen strategi for boligmarkedet i 2015, og vi fulgte opp ved å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging.

Da vi la frem forslag til endringer i avhendingslova for tryggere bolighandel i 2019, tok vi også fatt i anbefalingene fra Takstlovutvalget, som var blitt liggende fra 2009. Vi jobber nå med å ferdigstille en ny forskrift til avhendingslov. Den har vært på høring, og vil innebære konkrete krav til tilstandsrapporter og bygningssakkyndige.

Det vi så langt har manglet, er en gjennomgang av eiendomsmeglerens rolle i bolighandelen. Regjeringspartiene varslet i Granavolden-plattformen en gjennomgang av eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne. På denne bakgrunn ble Eiendomsmeglingsutvalget oppnevnt i 2019.

Da vi oppnevnte utvalget, hadde den gjeldende eiendomsmeglingsloven vært i kraft i over ett tiår – uten at det hadde vært foretatt noen fullstendig evaluering eller revisjon av loven.

I løpet av disse årene har det skjedd store endringer i teknologi og markeder, og det er grunn til å vurdere hvordan regelverket bør tilpasses og utvikles. Utvalget ble også stilt fritt til å fremme andre forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven.

Med utredningen som Eiendomsmeglingsutvalget nå legger frem, har vi et godt grunnlag for å fortsette arbeide videre med et rammeverk som legger til rette for trygge og enkle bolighandler for forbrukerne.

Samtidig merker jeg meg at utvalget anbefaler å bygge videre på dagens eiendomsmeglingslov, noe som gjenspeiler at reguleringen i det store og hele har fungert tilfredsstillende.

Det er likevel enkelte forhold som jeg oppfatter at utvalget er kritisk til og anbefaler å gripe fatt i. Disse forslagene vil vi se nøye på i den videre oppfølgingen.

Avslutningsvis vil jeg takke utvalget og sekretariatet for innsatsen. I tillegg til lovforslaget, har vi fått drøye hundre sider med analyse om boligmarkedet og eiendomsmegling, som jeg ser frem til å lese. Jeg er sikker på at arbeidet dere har gjort vil være viktige bidrag til en opplyst debatt og gode løsninger fremover.

Finansdepartementet sender nå NOU-en på offentlig høring og vi vil ta med oss høringssvarene i det videre arbeidet.